Програма на интернационалното общество

печат

"Ние нямаме друг враг, освен тиранията във всички нейни форми: религиозна, доктринерна, политическа, икономическа и социална.
Ние нямаме друга цел освен създаването на един свободен и човечен свят, основан на труда, равенството и солидарността между всички човешки същества."

Михаил Бакунин
 

НИЕ НЯМАМЕ ОТЕЧЕСТВО! НАШЕТО ОТЕЧЕСТВО Е СВЕТОВНАТА РЕВОЛЮЦИЯ! Ние нямаме друг враг, освен тиранията във всички нейни форми: религиозна, доктринерна, политическа, икономическа и социална.
Ние нямаме друга цел освен създаването на един свободен и човечен свят, основан на труда, равенството и солидарността между всички човешки същества.
Ние считме за необходимо:
1. Разрушаването на всички религиозни, политически, юридически, икономически и социални институции, които образуват днешния буржоазен ред.
2. Създаването на автономна и съвършено свободна организация на освободените хора, на мястото на разрушения държавен АПАРАТ.
В революцията ние сме врагове на всичко, което принадлежи на властническата система, на всички, които се стремят към политическо ръководство на народа. НИЕ СМЕ ПРЕДИ ВСИЧКО ВРАГОВЕ НА ТАКА НАРЕЧЕНАТА ДИКТАТУРА НА ВРЕМЕННОТО ПРАВИТЕЛСТВО. Ние сме убедени, че всяка власт, колкото и революционна и временна да се нарича тя, няма друга цел освен да се увековечи. РЕВОЛЮЦИИТЕ СЕ ПРАВЯТ ОТ НАРОДА! Истинската революция може да бъде само народна. Всяка власт, тежаща над народа, по един фатален начин му е враждебна.
Ние имаме вяра в инстинкта на народните маси и разбираме революцията, като ОРГАНИЗИРАН ВЗРИВ на това, което наричат революционни страсти, и като разрушаване на всичко, което на езика на буржоазията се нарича ОБЩЕСТВЕН РЕД.
НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ АНАРХИЯТА – този израз на народния живот. От нея, чрез свободата трябва да възникне действителното равенство на всички, новия ред на нещата, основан върху всестранното развитие на всеки, върху свободно организирания труд. ОТ АНАРХИЯТА ЩЕ СЕ РОДИ ДОРИ И СИЛАТА НА РЕВОЛЮЦИЯТА!

ПОЛИТИКАТА И РЕВОЛЮЦИЯТА

От гледна точка на отрицанието и разрушението, ние искаме НЕЗАБАВНО; унищожение, банкрут и пълна ликвидация на държавата и всичко, което поддържа нейното съществуване. Премахване на всяка намеса чрез закона в плащанията на частни и колективни дългове, в прехвърляне на наследствата; унищожение на всички данъци, събирани от държавата; унищожение на цялата висша и низша администрация, на бюрокрацията, армията, съда, полицията, университетите, духовенството, монопола и привилегиите на частната собственост и всички прояви на буржоазния ред.
НАЙ-БЛИЗКОТО СРЕДСТВО ЗА ТАЗИ ЦЕЛ СЧИТАМЕ ИЗГАРЯНЕТО В ПЪРВИТЕ ДНИ НА РЕВОЛЮЦИЯТА НА ВСИЧКИ СВИДЕТЕЛСТВА И АКТОВЕ ЗА РЕНТИ, СОБСТВЕНОСТ, ИПОТЕКИ, ПАРИЧНИ ЗНАЦИ, КОНЦЕСИИ, БРАЧНИ КРЪЩЕЛНИ И ДРУГИ СВИДЕТЕЛСТВА, ПАСПОРТИ, ЛИЧНИ КАРТИ, ДИПЛОМИ И Т.Н. НИЕ ИСКАМЕ ПЪЛНОТО УНИЩОЖАВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО, ЮРИДИЧЕСКОТО И ЗАКОНОДАТЕЛНОТО ПРАВО И ЗАМЯНАТА ИМ НАВСЯКЪДЕ ЧРЕЗ РЕВОЛЮЦИОННИТЕ ФАКТИ.
Завземане на всички предприятия, поземлената собственост, мини, държавни и църковни сгради, оръдия на труда, производство, суровини, жилища, скъпоценни камъни, бижута.
От градивна гледна тока за създаване на новия икономически и социален строй – формиране на организирана революционна сила, нужна в неизбежната борба на въстаналите маси с реакцията, чрез обединението на революционните групи в цялата страна, в името на народните изисквания; организиране на въстаналите маси в революционни общини, без да се държи сметка за днешните административни деления и държавни граници.
Незабавно изпращане на делегати от революционните общини с императивни мандати в огнищата на революцията; незабавно организиране на ФЕДЕРАЦИЯ ОТ ТЕЗИ ОБЩИНИ И ОГНИЩА; трябва да се подържат постоянни барикади и да се разгаря революционното надигане в цялата страна, с оглед общата защита. С ЕДНА ДУМА, ТРЯБВА ДА СЕ СЪЗДАДЕ ТРАЕН СЪЮЗ НА НАРОДНИТЕ СИЛИ, ОРГАНИЗИРАЩИ СЕ САМОСТОЯТЕЛНО ЗА БОРБА!
Масата от избрани делегати трябва да се раздели на различни, независими един от друг комитети, но които трябва да се съгласуват, взаимно да се допълват и подпомагат, всеки път, когато това е нужно. Например, ЛОКАЛНИ И ФЕДЕРАЛНИ КОМИТЕТИ ПО ПРОДОВОЛСТВИЕТО, РЕВОЛЮЦИОННАТА ЗАЩИТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДА, ЕКСПРОПРИАЦИЯТА НА КАПИТАЛИТЕ И ПРЕДАВАНЕТО ИМ В РЪЦЕТЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КОЛЕКТИВИ, НА ПЪТИЩАТА И СЪОБЩЕНИЯТА, СНАБДЯВАНЕТО, ПРОСВЕТАТА, ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ КОМУНИТЕ И ОТНОШЕНИЯТА С ДРУГИТЕ СТРАНИ; РЕВОЛЮЦИОННАТА ПРОПАГАНДА и т.н., и т.н.
Всичко това ще образува ВЕЛИКИЯ СЪЮЗ НА РЕВОЛЮЦИОННИТЕ СИЛИ, който трябва да действа под непосредственото вдъхновение на народните маси, ПОД ТЕХНИЯ СТРОГ КОНТРОЛ И НЕЗАБАВНА САНКЦИЯ.
НИЕ ЩЕ ПРОКЛАМИРАМЕ СВЕТОВНАТА СОЦИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ, за създаване на действителен съюз и солидарност или по-точно братско сплотяване на всички социалисти революционери от всички страни, против реакцията и всяка порода реакционери, но особено срещу тези, които под маската на революцията ще търсят създаване на своя власт и църква, на своя диктатура, т.е. на контра-революция.

СПЕЦИАЛНА ЦЕЛ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНОТО БРАТСТВО

За формирането на всички тези революционни организации и комитети, необходими за триумфа на народното дело, за тяхното активизиране, стимулиране и ръководство от една страна и от друга ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗРАЖДАНЕТО ИМ ИЛИ ПРЕВРЪЩАНЕТО ИМ В ПРАВИТЕЛСТВО, ДОРИ И ВРЕМЕННО, ОЧЕВИДНО Е НЕОБХОДИМА ЕДНА СИЛА, ЕДНА ОРГАНИЗАЦИЯ В СРЕДАТА НА САМИЯ НАРОД, КОЯТО КАТО НЕВИДИМ КОЛЕКТИВ, СПЛОТЕН С ПОМОЩА НА ЕДНА ОБЩА РЕВОЛЮЦИОННА ПРОГРАМА СЛЕДВАЙКИ Я ДО КРАЙ, въздържайки се от всяка открита манифестация и официално вмешателство. ЩЕ МОЖЕ ВИНАГИ ДА УПРАЖНЯВА ЕДНО ЕФИКАСНО И МОЩНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СПОНТАННОТО ДВИЖЕНИЕ НА НАРОДНИТЕ МАСИ, ВЪРХУ ТЯХНАТА АКЦИЯ, КАКТО И ВЪРХУ ВСИЧКИ РЕВОЛЮЦИОННИ МЕРКИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА ТЕЗИ МАСИ И ТЕХНИТЕ КОМИТЕТИ. СЪЩЕВРЕМЕННО, САМАТА ТЯ ЩЕ БЪДЕ СТРАШЕН И БЕЗПОЩАДЕН ОТМЪСТИТЕЛ ЗА ВРАГОВЕТЕ НА СВОБОДАТА.
Такава е единствената цел на членовете на интернационалното братство.
Следователно, ТАЗИ ОРГАНИЗАЦИЯ НЯМА ЗА МИСИЯ САМО ПОДГОТОВКАТА НА РЕВОЛЮЦИЯТА, ТЯ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНИ И УКРЕПИ ОЩЕ ПОВЕЧЕ ПО ВРЕМЕ НА РЕВОЛЮЦИЯТА, ЗА ДА МОЖЕ, БИДЕЙКИ В СРЕДАТА НА САМИЯ НАРОД ДА ЗАМЕНИ ВСЯКО ПРАВИТЕЛСТВО ИЛИ ДИКТАТУРА.
За нас, цялата многовековна история на човечеството е доказателство, че вско правителство, всяка власт, по необходимост задушават революционното движение в масите и завършват с възстановяване на политическата държава, следователно на бюрокрацията, на военния и полицейски гнет, на експлоатацията, т.е. завършват с едно ново класово владичество.
Затова, интернационалните братя ще трябва ДА СЕ СПЛОТЯТ ОЩЕ ПО-ТЯСНО НА ВТОРИЯ ДЕН НА РЕВОЛЮЦИЯТА, ЗА ДА ОРГАНИЗИРАТ И ЗАСИЛЯТ АНАРХИЯТА И ОНЯ СТРАШЕН ВЗРИВ НА РЕВОЛЮЦИОННИТЕ СТРАСТИ, РЪКОВОДЕЙКИ СЕ ОТ ИНСТИНКТА НА МАСИТЕ. Интернационалното братство трябва да постави върху революционното движение във всички страни ПЕЧАТА НА УНИВЕРСАЛНОСТТА, ДА МУ ПРИДАДЕ СВЕТОВЕН ХАРАКТЕР, ВЪН ОТ КОЙТО НИТО ЕДНО НАЦИОНАЛНО ИЛИ ЛОКАЛНО ДВИЖЕНИЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАДЪРЖИ И НЕИЗБЕЖНО ЩЕ АБОРТИРА.
Само по този начин може да се създаде непобедимата революционна сила, която ще залее и разруши всички изкуствени държавни граници, и съедини в едно пролетариата от всички страни в името на народните искания, за да се положат основите на великото отечество НА СВЕТОВНАТА РЕВОЛЮЦИЯ СРЕЩУ ЕДИНСТВЕНАТА ЧУЖБИНА И ЕДИНСТВЕНИЯ ВРАГ – СВЕТА НА РЕАКЦИЯТА.
Тази революционна сила ще обяви война на живот и смърт на световната реакция И НЕ ЩЕ ПРЕСТАНЕ ДА БЪДЕ ВОЙНСТВАЩА И РАЗРУШИТЕЛНА, ДОКАТО, КЪДЕТО И ДА Е ВЪРХУ ЗЕМЯТА, ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЪЩЕСТВУВАТ НЕРАВЕНСТВОТО, ГНЕТА, ДЕСПОТИЗМА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА, СЛУГИТЕ И ГОСПОДАРИТЕ!

РЕВОЛЮЦИОННА ТАКТИКА НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНОТО ОБЩЕСТВО

Организацията, в която ние ви зовем, не ще има никаква друга цел, освен ПОДГОТОВКАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СОЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ, ТАКА КАКТО ТЯ Е ДЕФИНИРАНА В НАШАТА ПРОГРАМА, С ИЗЛОЖЕНИТЕ В НЕЯ ПРАКТИЧЕСКИ СРЕДСТВА – НЕГАТИВНИ И ПОЗИТИВНИ.
Никога и под никакъв претекст, тя не ще позволи да бъде увлечена от водещите към тържеството на реакцията, минутни, опортюнистични съображения, сметки и така нареченото благоразумие, което се проповядва от буржоазните лъжереволюционери.
Нашата пропаганда, акции и организация ТРЯБВА ВИНАГИ И НАВСЯКЪДЕ ДА СА В УНИСОН С НАШАТА ЦЕЛ. Ние сме сред народа и сме длъжни да вървим НАПРЕД, БЕЗ ДА ПОЗВОЛИМ ДА БЪДЕМ ОТКЛОНЕНИ ОТ ПЪТЯ НИ, ЗА НИЩО НА СВЕТА И ОТ НИКОГО!
НИЕ НИКОГА НЕ ЩЕ ПОДАДЕМ РЪКА НА ДРУГА РЕВОЛЮЦИЯ ОСВЕН НА НАШАТА. Ние никога не ще сключим съюз с направления, които са и противоположни или дори само различни от тези, които произтичат от нашата програма.
Ние не ще оставим буржоазните революционни партии да вършат своето дело всеки път, когато това е възможно ще се възползваме от създадената от техните брожения и борби обстановка, без никога да им подаваме ръка – ни директно, ни индиректно!
ВСЯКА СДЕЛКА И СГОВОР С ТЯХ СА АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНИ ЗА НАС! Ние не ще позволим на никой индивид принадлежащ на чужди партии да проникне в нашата "светая светих", нито да упражни и най-слабо влияние върху народните маси; защото всяка друга цел и направление, различни от нашите, може само да заблуди, дезориентира и корумпира масите.
Ние не ще приемем никога сред себе си тези, които не са се отказали от буржоазните привички; които са радикални и революционни само защото днес това е на мода. Даже тези, които теоретически са съгласни с нас, но не са съумели да се откъснат от господарското еснафие, славолюбие, самолюбие и честолюбие, винаги ще си останат чужди за нас. Ние зорко ще ги следим, защото ги считаме по-опасни от когото и да било. Нашите действия срещу тях ще бъдат най-енергични. НАВСЯКЪДЕ И ВИНАГИ НИЕ ЩЕ РАЗОБЛИЧАВАМЕ И СМЪКВАМЕ МАСКАТА ОТ ТЕЗИ ЛЪЖЕРЕВОЛЮЦИОНЕРИ, ПОКАЗВАЙКИ ГИ НА НАРОДА В ТЯХНАТА ИСТИНСКА СВЕТЛИНА. Ние ще ги покрием с позор, от който те никога не ще се очистят. Наш брат може да ни стане само този, който е ПОДХВЪРЛЕН НА ПРЕСЛЕДВАНИЯ И ГНЕТ, КОЙТО Е СТАНАЛ БЕЗДОМЕН И БЕЗПАРТИЕН, КАКТО СМЕ САМИТЕ НИЕ!
Истинската, единствено легитимна революция е не тази, която води до политически триумф на тази или онази партия и личност, а тая , чиято цел е ПЪЛНОТО СОЦИАЛНО ОСВОБОЖДЕНИЕ НА МАСИТЕ. Такава е нашата единствена цел, И ВСЯКА ДРУГА РЕВОЛЮЦИЯ, ЕВОЛЮЦИЯ, РЕФОРМА ИЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ И СА АБСОЛЮТНО ВРАЖДЕБНИ, тъй като те само могат да забавят или отклонят нашата революция. ЗАТОВА, ВСЕКИ МЕЖДУ НАС, КОЙТО ЩЕ ПОДАДЕ РЪКА НА ЕДНА ДРУГА РЕВОЛЮЦИЯ, ЩЕ БЪДЕ СЧИТАН ЗА ПРЕДАТЕЛ СПРЯМО СОЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ. Ако сме осъдени да чакаме, нека имаме честността и куража да чакаме. Революциите повече не трябва да се правят за удоволствието на личности, а за реалната еманципация на трудовите маси. За да триумфира нашата революция, трябва масите да се вдигнат и да я извършат. Нека бъдем търпеливи в очакване на времето, когато пролетариата ще обърне в различни царството на господари и роби. И НЕКА ВСЕКИ ДЕН И ВСЕКИ ЧАС РАБОТИМ ЕНЕРГИЧНО И ЧЕСТНО ЗА ПРИБЛИЖАВАНЕТО НА ТОВА ВЕЛИКО ВРЕМЕ!
Нашата революция, по самата си натура, МОЖЕ ДА БЪДЕ САМО СВЕТОВНА. Но определени страни, поради особеностите на своето историческо, икономическо и политическо положение са по-предразположени и способни д я започнат, отколкото останалите. Поради това е естествено и необходимо , интернационалните братя (без да неглижират в никакъв случай работата и пропагандата в останалите страни) да концентрират по-голямата част от своята енергия и акции върху страните, които са "привилегировани" от революционна гледна точка. Щом веднъж революцията е започнала в тях, те трябва да станат огнище на революционна пропаганда и борба за всички останали страни.
От само себе си се разбира, че първата страна, която има щастието да извърши триумфиращата революция, незабавно ще стане център на тази интеранционална пропаганда. В нея ще се създаде КОМИТЕТ ЗА РЕВОЛЮЦИОННА ПРОПАГАНДА, съставен от интернационални братя, на които членовете на нашата организация от въстаналата или въстаналите страни (ако те са няколко) ще имат незабавния дълг да предложат всякаква помощ и средства, необходими за триумфа на тази пропаганда. Помощ и средства, трябва да има не само морални и материални, НО И ЧРЕЗ АКЦИИ.
Когато социалната революция избухне в дадена страна, не само че е необходимо революционерите от другите страни да формират и изпращат легиони, НО ПОВЕЧЕ ОТ ВСЕКИ ДРУГ ПЪТ ТРЯБВА ДА ОСТАНАТ И АКТИВИЗИРАТ РАБОТАТА НА РЕВОЛЮЦИОННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ У СЕБЕ СИ, тъй като е очевидно, че не формирането на няколко чуждестранни легиона, А САМО С ЕДНОВРЕМЕННОТО НАВДИГАНЕ И ВЪСТАНИЕ В СОБСТВЕНИТЕ ИМ СТРАНИ, МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ ЕФИКАСНА ПОМОЩ НА СТРАНАТА, ИЗВЪРШИЛА РЕВОЛЮЦИЯТА!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *