Ерата на изобилието

печат
Още от зараждането на човешката цивилизация много хора мечтаят за справеливо общество, в което да няма експлоатация и пари, материалните блага да се разпределят според потредностите, а хората да се трудят по собственно желание според възможностите си.

Едни предлагат новия строй да бъде установен със сила – чрез революция, други – чрез мирно изграждане на комуни, в които хората да живеят по желания от тях начин. На практика е правено и едното, и другото. През 1917 година победи «комунистическата революция» в Русия и бе обявено, че започва изграждането на справедливо общество. Но вместо това властта бе завзета от хора, които се грижеха само за опазване на личните си интереси. Започна един небивал терор срещу всички инакомислещи. И в 1991 година СССР се разпадна…

А комуните? От  1910 година на територията на днешен Израел евреите създадоха система от комуни, наречении «кибуци». Тази система се развива успешно до ден днешен, показвайки по-добри икономически показатели от развития капитализъм на околния Израел, но… Фактът, че да се живее по новому в днешно време е напълно възможно не трогна останалото население! През 80-те години населението на кибуците достигна 120-130 хиляди души и не се увеличава повече. Младите гледат към градовете.

Защо нещата не вървят? В трудовете си Маркс посочи причината: Всеки един обществен строй се базира на определено технологично ниво на производството. И за да победи нов строй, трябва преди това да е достигнато съответното ниво на производствените технологии. Така е било и със робовладелческия строй, и с феодализма, и с капитализма. На времето Маркс бе казал, че «комунизъм ще има, когато материалните блага потекат като от рог на изобилието». Но до ден днешен материалните блага се произвеждат с много труд и количеството им изостава от желанието на хората. Но последователите на Маркс пренебрегнаха тази констатация, когато тръгнаха да изграждат комунизъм. Вместо да помислят за това, какво материална база е необходима, те тръгнаха да разрушават стария строй, преди да имат нещо, с което да го заместят. И само влошиха положението на хората.

Техниката вече е узряла да ни даде необходимата технология, която ще промени корено облика на човешката цивилизация. Скоро могат да бъдат създадени самовъзпроизвеждащи се комплекси от машини, които да освободят напълно човека от необходимостта да извършва физически труд. Това, че машините могат да се възпроизвеждат, означава, че те ще могат да направят ВСИЧКО, което поискат от тях хората – всеки материален обект!. Така ще бъде достигнато пълно задоволяване на разумните материални потребности на човечеството. Най сетне ще можем да преминем от «ерата на дефицита» в «ерата на изобилието»!

Няколко цитати от книгата на А. Ю. Чернов «Перспективы создания самовоспроизводящихся автоматических систем (САС)»:

“Балансираният растеж на тази гигантска, постоянно усложняваща се система (световната икономика) със всяка година става все по-труден, което рано или късно ще доведе до неговото спиране в развитите страни на света. За да не допуснем това, трябва да внедряваме нови подходи в организацията на материалното производство. Едно от тези решения може да ни подскаже живата природа, която в известен смисъл, може да се разглежда като своеобразна производственна система. Обаче принципите на нейната организация са диаметрално различни от тези на общественното производство. Вместо специализирани отрасли и предприятия тук функционират живи клетки – универсални самовъзпроизвеждащи се «производственни» единици, които в процеса на развитие на организма «произвеждат» себеподобни единици, а после се «пренастройват» на тясно специализирани цели, запазвайки при това своята автономия и способност да «копират» дубльори. Темповете на разширение на «производственния потенциал» на биологическите системи от икономическа гледна точка са фантастически. Например, при плъха за 90 дни от началото на развитие на ембриона, числото на клетките се увеличава 67 млрд. пъти.

Създаването на самовъзпроизвеждащи се производственно затворени системи, подобни на живите клетки открива качественно нови възможности.

… От приведените изчисления се вижда, че при съвременното ниво на развитие на техниката и технологиите може да се достигне 2-годишен цикъл на самовъспроизводство на САС с традиционните технологии.

Производственните възможности на космическата биоикономика са практически безгранични. Така например, при 2-годишен период на самовъзпроизводство на САС (да допустим, със маса 100 т) тя би могла да преработи за 100 години цялата маса на астероидите и малките планети (1,8х1018 т), давайки от порядъка на 100 млн. тона различни изделия и материали на 1 жител на Земли. … една исходна материнска САС за 150 години би могла да преработи масата на всички планети на Слънчевата система (2,7 х1024 т).

Разбира се, такова развитие на биоикономиката не е самоцел, а средство за последващо развитие на крупномащабно производство на необходимите стоки за народа и производството. Производственният потенциал на всяка САС изначално е ориентиран към много материали и изделия с двойно назначение: т.е. необходими и за самовоспроизводството на САС, и за потребностите на обществото.

… Биоикономиката може да се превърне в оръжие за целенасочена реконструкция на неудобните и трудни за живот на хората райони на Земята. Наземните САС, разположени в пустините, тундрата, районите на Крайния Север, тайгата, блатата, планините и т.н. по зададени програми ще рекултивират околната местност с цел създаване на удобни за живот «оазиси» (от открит или оранжериен тип). Още по-големи потенциални възможности имат плаващите САС. С тяхна помощ, създавайки плаващи понтони, при желание може цялата или част от повърхността на моретата и океаните да бъде превърната в пригодна за живот на хората среда. Нещо повече: самия корпус на плаващата САС може да служи като своеобразен плаващ остров за една или няколко семейства. Ако разположим на палубата оранжерия с растителност, жилищни помещения и друга инфраструктура, необходима за пълноценен живот и отдих, САС може да се превърне в идеална изкуственна минибиосфера, свободно местеща се по желание на жителите в различни климатични зони и географски райони.

… Естественно, че още по големи, грандиозни  перспективи в разселването на хората открива космическата биоикономика. Система от космически САС ще позволи реално да осуществим колонизация на близкия космос в кратки срокове. Единия път за колонизация е формиране с помощта на САС «биосферни оазиси»  на повърхността на Луната, планетите от Слънчевата система и техните спътници, другия: създаване на искусственни селища в открития космос, подобни на изложените в проектите на ОНейле и други учени.

Колонизацията на космос силно ще измени съществуващия обществен порядък, тъй като влиянието на държавата на космическите селища (особенно на отдалечените и мобилните) ще бъде доста ограничено. Това ще е допълнителна гаранция за запазване и развитие на демократичните основи на обществото (в краен случай, по отношение на част от космическите колонии).

Тези,  които се опасяват от гибелта на човечеството в термоядрена война или други възможни катаклизми, могат да разгледат космическите САС като своеобразен «Ноев ковчег», който ще помогне да бъде запазена поне част от хората и натрупания опит на световната цивилизация от унищожение.”

Как ще се отрази появата на самовъзпроизвеждащи се системи на общественното устройство? Всеки, който притежава такава система, ще може сам да си произвежда всичко необходимо и няма да има нужда да заработва пари, за да си купува стоки от пазара. Стокооборотът и паричният оборот постепенно ще намаляват. Естественно, отначало със САС ще разполагат само военните във най-развитите страни и най-големите международни корпорации. Вероятно те ще се стремят да не допуснат разпространението им, както е днес със атомното оръжие и ракетите. Но, както и със всичко друго секретно, опазването на една тайна вечно е невъзможно. Още повече, че САС са очевидно необходими във мирното производство. Най-вероятно в крайна сметка исползването им да бъде разрешено, като бъдат поставени под контрол подобно на атомните електроцентрали от някаква международна организация от типа на МАГАТЕ, която да следи да не се използват за производство на оръжия.

А когато всеки може да си произвежда сам всичко необходимо, светът по естествен път ще се раздели на самоуправляващи се общини. Естественно, ще има нужда от някаква система за координация на действията на отделните общини, за да не си пречат една на друга, но неоходимост от централна власт, която да раздава команди няма да има.

Този начин на управление се нарича “мрежова структура”. Тя е дефинирана във книгата на Игорь Бощенко “Эволюция социальных систем” (http://neuroquad.ru/book/ess/ess.html), където е наречена и “невросоц”. Но авторът не указва достатъчно ясно необходимата материално база за възникване на новото общесто, която празнина се опитвам да запълня аз.

Новото общество има едно качественно отличие от всички досегашни. По-рано е имало винаги една шепа управляващи и едно болшинство от подтиснати. Защото не могат да бъдат всички робовладелци, феодали, капиталисти! За да съществуват те, трябва да има мног повече роби, крепостни селяни или наемни работници! Но в новото общество ВСИЧКИ хора догат да бъдат роботовладелци (собственници на роботи)! Затова аз го наричам роботовладелско общество. В него хората няма да са разделени на експлоататори и експлоатирани, защото експлоатирани ще бъдат само бездушните машини. Но за да се стигне до него, трябва първо дабъде изградена съответната материална база. Иначе всякаква борба за промени, всякакви протести ще останат безрезултатни. Просто нови управляващи ще сменят старите – както е било винаги в историята, когато материалната база не е достигнала нужното ниво.

Но как да се изгради САС? За всеки производствен процесс може да се създаде специализиарна машина. Но остават най-сложните за автоматизиране операции – по поддръжка и ремонт на машините. Те изискват разнообразни и често нетрадиционни действия. Тези действия се извършват засега само от хората – и като сладствие – абсолютно всички машини и съоръжения в света са направени така, че да бъдат обслужвани от хора!

Затова смятам, че универсалните роботи, извършващи ремонтите и поддръжката на съоръженията в комплекса трябва да изглеждат като човек – ходещи на два крака роботи с по две ръце с по 5 пръста, с размери и тегло като на хората и със съответната сила на «мускулите». Такъв робот – андроид би могъл да извършва всяка операция, която може да извърши човек. Само сменяме програмата и роботът – заварчик става готвач или монтьор.  Затова по-нататък ще го наричам универсален робот (УР).

Още едно голямо предимство на УР е това, че за него не е нужно да се конструират специални инструменти и приспособления – той ще могат да използват съществуващите инструменти и машини, създадени за хората. Всеки робот с друга конструкция би изпитвал едни или други затруднения при работа в обект, конструиран за използване от хора, каквито са всички съществуващи предприятия. Неговото създаване може да реши повечето от проблемите по създаването на САС. Просто на първо време хората в съществуващите предприятия ще бъдат заменени с УР. За целта обаче ще е необходимо да се извърши една огромна работа по създаване на комплекс от програми за извършване на абсолютно всички видове производствени операции.

Посоченият подход позволява да се раздели създаването на САС на следните етапи:

1. Създаване на УР – «Тялото» на робота може да бъде проектирано, създадено и изпитано от неголяма группа специалисти, при това без да се налага да се изобретява нещо принципно ново.

Но след това трябва да започне по-трудната работа – да бъде написан огромният комплекс от програми, които ще дадат на робота възможност да извършва всеки вид физическа работа, извършвана сега от човека.

2. ”Техносфера-2”: Създаване на експериментална база по изграждане на САС. Този етап може да започне и преди създаването на УР, като вместо тях се използва труда на хора. Целта е да се намери минимума от хора и машини, който може да се самоподдържа без помощ от вън, за да излезе по-евтин проекта. Ако наречем Техносфера цялата човешка индустриална база, покрила планетата Земя, то нашият експериментален комплекс може да се нарече ”Техносфера-2”, тъй като ще представлява умалено копие на глобалната самоподдържаща се Техносфера. Експериментът ”Техносфера-2” има огромно самостоятелно значение, независимо от програмата за създаване на САС. Той ще послужи за прототип на бъдещите космически селища, които ще трябва сами да се справят с проблемите си. Експериментът със сигурност ще даде и решения на производствени проблеми, които ще помогнат да се оптимизира и световната икономика, и икономиката на отделни държави и райони в тях.

Имена тази база ще послужи и за създаването на програмното обезпечение на УР, и за настройката му в процесса на работа.

3. Създаване на САС чрез постепенно заместване на хората, работещи в ”Техносфера-2” с УР. Тестът за успех на проекта ще е нашият САС да успее да създаде втори такъв без човешка помощ.

Появата на САС и основаната на тях биоикономика е инструментът, който ще премахне дефицита на материални блага. Затова смятам, че това е материалната база на новото общество и нейното изграждане трябва да започне с предприятие, в което група специалисти да проектират и сглобят първите УР. Даже без програмите, необходими на робота да работи самостоятелно, той може да бъде полезен: Такъв робот може да бъде управляван дистанционно. Оператора надява на главта си шлем с дисплей, вижда через «очите» на робота и се чувства на неговото място. С ръцете си той прави това, което трябва да свърши робота, а датчици, прикрепени към ръцете му, предават движенията на ръцете на робота. Такъв робот също ще е много необходим – там, където е опасно за човека: При работа на мястото на пожар, при производственни аварии и стихийни бедствия, в космоса, на морското дъно, в атомните електроцентрали и т.н.

И това може да стане още сега…

Инж. Димитър Нейчев

Остави коментар

 • Обратно на „правилата на добрия тон“ ще започна с критика.

  Забележките ми са:
  1. През 1917 година започва не друго, а изграждането на тоталитарна държава по схемата на Маркс и Енгелс (Комунистическият Манифест), която според тях в някакво неопределено бъдеще щяла да доведе до справедливо общество. Показателно е, че Маркс си е представял „социализма“ просто като усъвършенстван капитализъм, докато относно облика на комунистическото общество е повече от пестелив (както и неговите последователи). Де да беше проблемът, че някакви лоши хора завзели властта! Проблемът е бил, е и ще бъде самата власт, самата структура за принуда и насилие.

  2. Уви, в същината си прогресивните практики на кибуците още от самото си създаване се превърнаха в инструмент на експанзия, колонизация. За кибуците сме писали статия, при все доброто зърно в това движение, общата практика води до справедливо солидарно общество толкова, колкото болшевишкият държавен капитализъм би довел до комунизъм, нека дори във вида му, описан от фантаста и учен Иван Ефремов (който е имал и големи неприятности за тези си описания)

  3. Разбира се, че всеки един обществен строй се базира на определено технологично ниво на производството. Но това е половината от истината. Социалните взаимоотношения, волята на хората, в определен формат са способни да извлекат от даден технологичен модел максимума. Обратно, друг формат такива отношения ще използват технологиите нерационално, в изгода на управляващото малцинство и неговата периферия.
  Ярък пример за това е прословутата автоматизация и роботизация на промишлеността и селското стопанство. По здрав смисъл – работи, по икономическата логика на капитализма (без значение частен или държавен) – не, създава повече проблеми, отколкото решава, например безработицата. Изобилие има, ама платежоспособни потребители няма.
  И в световен мащаб продължава да се изхвърлят ПОЛОВИНАТА от произведените храни. Относно други стоки положението не е кой знае колко по-различно. А изхвърленото не исчезва – изисква терени за депониране, ресурси за рециклиране. Похабяване на квадрат. Изобилието наистина вече е факт. Проблемът не е изхранването на бедните, а апетитът на богатите. Проблемът не е самото производство, а неговото разпределение, моделът на управление на ресурсите и консумацията.

  Техниката е узряла не от вчера, а от момента, в който 1 американски фермер започва да изхранва с труда си 100 и повече души. Това се е случило преди повече от 80 години. Но строят не е променен. И причината за това не бива да се търси в техниката.
  Защото и техникатасе създава не толкова за човешките нужди, колкото с оглед интересите на привилегированите слоеве. Така например опитният образец на комбайн за прибиране на памук е създаден 60 години преди въвеждането му в масова употреба. Финансирането на производството му и конструктивното доизпипване се забавя. Защо? Защото е имало достатъчно готови да работят с ръце и евтино, принудени от обстоятелствата да се продават по минимум.

  4. антропоморфизмът (човекоподобието) на ремонтните подсистеми ми се вижда архаичен и ненужен. Далеч по-добре биха се справили неголеми по размери, не много сложни конструктивно, но многобройни насекомоподобни роботи – концепцията на фон Нойман.

  Край на критиката.

  –––
  останалото е похвалби, но статията сама говори за себе си. Само искам да допълня, че разработките на Чернов виждат бял свят в началото на 1990-те, значи над тях е работено още по-рано, като те стъпват върху инженерни проекти от 1960-те.
  Много труд Чернов си дава да убеди читателя (потенциален инвеститор и реализатор на концепциата „САС“), че „класическата“ икономическа логика пасува пред такъв тип машинария.
  Уви, не е успял. Ако бе намерил заинтересовани (с власт и ресурси), Русия днес да е в ХХІІ век. Но това не се случва. Защо? Защото проектът САС е разрушител на стария обществен строй. Безлюдното производство предполага или безвъзмездно раздаване на продукцията… или геноцид на станалата излишна работна ръка. Определено, второто не се нуждае „от смяна на строя“.

  Идеята машините да наподобяват живи организми (както функционално, така и конструктивно) е изключително перспективна. Знаем я като цял дял от инженерната наука – бионика, англоезичните използват термина „имитиране на природното“.
  И пак, натъкваме се на проблема – как да се започне в рамките на капитализма?
  Според мен, тази задача няма решение. То може да се появи, да се отпуши единствено в процеса на една социална революция, привлякла към своята кауза достатъчно на брой качествени учени и инженери.
  Иначе САСовете може да си останат като изключителна собственост на военните, политиците, чиновниците и корпорациите.
  И в тази връзка засилването на контрола над „интелектуалната собственост“ звучи тревожно и симптоматично. Конструирането и пускането в действие на САС не е проблем. Проблем е за какво ще го употребят „праводържателите“.

  Харесва ми оптимизма в статията. Но нека бъдем реалисти – осъществяването на такъв проект си е начало на социална революция.

 • Мисля че не са добре анализирани примерите с руската революция и кибуците. Като че ли са опростени, за да се докаже по-лесно тезата. Факторите, които играят роля там са твърде много.

  Това, че Маркс е казал нещо, не го прави автоматично вярно. Мисля че могат да се дадат примери, как сред общества на относително едно и също техническо развитие са наблюдавани различни обществени устройства. А това за грешката на последователите на Маркс… е несериозно.

  Не е нужно да се създадат „самовоспроизводящихся автоматических систем“, за да бъде освободен човекът от физическия труд. Технологично погледнато човекът е освободен от тежкия труд преди може би 100 години – останалото е въпрос на инвестиции в механизация.

  Да приемем, че решаването на проблемите с изкуствения интелект е въпрос на време. Проблемите на съвременните модерни технологии са в някакъв смисъл външни – нуждата от ресурси и ефекта върху биосферата. САС би трябвало да използват възобновяеми енергийни източници, това означава разработването на качествено нови технологии и, ако се съди по съществуващото в природата – създаване на цяла нова екосистема с мащаба на земята. Което, дори да е технически постижимо, би довело до огромни екологични проблеми.

  Безспорно, общество организирано чрез САС, би трябвало да е комунистическо – другото би било извращение. Но… капитализмът също е извращение. Няма технологически причини, които да поддържат икономическото неравенство в такива мащаби – то се поддържа чрез репресивния апарат на държавата. При това положение няма никаква гаранция, че създаването на САС би довело до унищожаване на потисничеството. Напротив, то би могло дори да засили ефекта от него, щом се окаже, че 5 от 6-те милиарда души са просто излишни за икономиката, а останалите са предназначени да бъдат проститутки и поддържащ материал на собствениците на САС.

 • Димитър Нейчев

  за Шаркан:

  „1. През 1917 година започва не друго, а изграждането на тоталитарна държава по схемата на Маркс и Енгелс (Комунистическият Манифест). Де да беше проблемът, че някакви лоши хора завзели властта! Проблемът е бил, е и ще бъде самата власт, самата структура за принуда и насилие.“

  Проблемът е в липсата на материална база (технологично ниво), която да направи невъзможно управлението по старому.

  „2. Уви, в същината си прогресивните практики на кибуците още от самото си създаване се превърнаха в инструмент на експанзия, колонизация. За кибуците сме писали статия…“

  Може ли един линк към статията, за която говориш?

  „3. Разбира се, че всеки един обществен строй се базира на определено технологично ниво на производството. Но това е половината от истината. Социалните взаимоотношения, волята на хората, в определен формат са способни да извлекат от даден технологичен модел максимума. Обратно, друг формат такива отношения ще използват технологиите нерационално, в изгода на управляващото малцинство и неговата периферия. … Проблемът не е самото производство, а неговото разпределение, моделът на управление на ресурсите и консумацията.“

  Социалните взаимоотношения и моделът на управление се формират под въздействие на базата.

  „4. антропоморфизмът (човекоподобието) на ремонтните подсистеми ми се вижда архаичен и ненужен. Далеч по-добре биха се справили неголеми по размери, не много сложни конструктивно, но многобройни насекомоподобни роботи – концепцията на фон Нойман.“
  Други твърдят, че основа на бъдещите репликатори ще станат 3D-принтерите. Но дори да е така, все пак ще има потребност от роботи-андроиди.

  Впрочем, предлагам да продължим на форума.

 • 1. опасявам се, че всяка технология може да бъде адаптирана (изопачена) към „управление по старому“.
  Тъкмо през 1920-те аграрните техники стават източници на свръхпроизводство – и то с относително малко човешки труд.

  2. ще помоля Златко да го направи

  3. но съществува силна обратна връзка; например „базата“ на античността, както и „базата“ на средновековието е дала доста широк спектър от социални модели.

  4. обемните принтери се подразбират, пък и една критична маса насекомоподобни роботи ще функционира като обемен принтер (буквално онзи ден наблюдавах как група оси си правеха гнездото, аз даже им подхвърлих малко ситно накъсана салфетка – не се поколебаха.
  Потребността от андроиди ми се вижда чисто психологическа, и то повърхностна. Обосновката на Азимов за тази нужда все още я приемах допреди 10 години… ама ми отесня 😉

  (ок, по-добре във форума)

 • Всяка форма на трансхуманизм ще доведе до пълното унищожение на цивилизацията а колелото на Аксион ще продължи неуморно да се върти…Ката-строфата (cata-strophe: разбиване на сфера /гр./) на планетата около която преди милиони години Марс е кръжал (и обезлюдяването на Венера) може да послужи за пример какво ни очаква ако продължим по стъпките на създателите!

 • ха-ха-ха!
  всеки технологичен скок е „унищожавал“ предишния цивилизационен модел, без това задължително да предизвиквало катастрофа и измиране на хора, точно обратното.

  за Марс и Венера от инзъвземните ли го знаеш? А какво е мнението на Мълдър и Скъли? МІВ ще се намесят ли?

  Виракоча, разделът „Хумор“ е другаде.

 • Моето момче,

  сарказъма ти не може да забули невежеството ти относно нашите корени. Дълги години преди да се родиш, гореподписаният се е опитвал да ви влее по нещо в сивите вещества, но уви, много малко от Балкх а и почти нищо от Ария не е останало във вас за да можете да мислите извън клетките на вашите черепи.
  Виждам че ти самият имаш правилната форма на краниума, но е срамота за пишещ фантастика да не си знае „глаго̀лицата“…

  Бъди здрав!

 • А да и още нещо: да пишеш апологетика (в каквато и да е форма!) на змейовете е първо престъпно и второ – показва лош вкус!

 • Има и такива хора, един мой приятел пък е убеден, че всички „елити“ стоящи върху пирамидата са някакви извънземни (рептили), дори ми предостави като доказателство някакъв филм (They Live) – чиста фикция където имаше подобна фабула…. 😀

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *