Анархията не е утопия

Много пъти, докато агитатори анархисти излагат своите виждания за бъдещото устройство на обществото, слушателите и най-вече опонентите измежду тях реагират с една дума: “Утопия!“ Анархизмът е мироглед, който не се примирява с клишета. Клишираното реагиране означава закърняло живо мислене. Закърняла...

Друг възглед за анархокомунизма

(продължава ор предния брой) VIII. ОТБРАНА НА СТРАНАТА И ЗАЩИТА НА ВЪТРЕШНИЯ РЕД 36) На мястото на ликвидираните армия и полиция с тяхната йерархия, командване, чинове, медали, казарми, участъци, заплати, секретност и власт над трудещите се, ние сме за създаването...

Друг възглед за анархокомунизма

ПРЕДСТАВЕН КАТО ПРОЕКТОПРОГРАМА НА СОЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ (продължава от предния брой) С оглед достигнатото ниво на производителност, ние искаме: 20) Намаляване на работното време до 6 часа при пет- или четиридневна работна седмица и въвеждане на едномесечен или по-дългосрочен годишен отпуск...

Друг възглед за анархокомунизма

ПРЕДСТАВЕН КАТО ПРОЕКТОПРОГРАМА НА СОЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ (продължава от предния брой) 18) Тежката жилищна криза, която изпитва пролетариатът от градовете и селата, недостатъчната и нехигиенична жилищна площ, остарелите и негодни постройки, казармените бекярски помещения в които условията не се различават съществено...

Друг възглед за анархокомунизма

(продължава от брой 2, 2011 год.) ПРЕДСТАВЕН КАТО ПРОЕКТОПРОГРАМА НА СОЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ 13) В сферата на разпределение на частта от обществения продукт (производство) услуги за удовлетворяване на личните нужди на членовете на анархокомунистическото общество в неговия начален стадий, ние сме...

Технологиите на анархокомунизма

В статията „Роботронната революция и ценностите“ от миналия брой бяха повдигнати някои проблеми на научно-техническото развитие и тяхното отражение върху социалните отношения. Без да оспорвам направените в статията изводи, бих искал да ги уточня и допълня. Наистина, опасността от една...

ДРУГ ВЪЗГЛЕД ЗА АНАРХОКОМУНИЗМА, ПРЕДСТАВЕН КАТО ПРОЕКТОПРОГРАМА НА СОЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ

(Продължава от предходния брой) Същите принципи на самоуправление ще ръководят дейността на всички други производствени или териториални единици във Федерацията на комуните – от предприятията и кварталите до областните или националните производствени и професионални обединения на комуни. Общите решения или...

Структурата на анархокомунистическото общество

Във всекидневието си ние често се ръководим от принципа „постъпвай с другите така, както искаш да постъпват с теб“, просто защото то е изгодно и разумно. Обществена среда, базирана върху този принцип, е естествена човешка среда. В същото време държавата...

1 2