Десет въпроса към начетени марксисти

печат

за края, изчезването и „отмирането“ на държавата

Маркс (М) пише:
Щом бъде достигната целта на пролетарското движение – унищожаването на класите, – държавната власт, способстваща за удържане на производителното мнозинство под игото на нищожното малцинство от експлоататори, ще изчезне, а правителствените функции ще се превърнат в прости административни функции.

По-малкият класик Енгелс (Е) допълва:
Първият акт, в който държавата би се проявила като действителен представител на цялото общество – овладяването на средствата за производство от името на обществото, – заедно с това ще бъде и последният самостоятелен акт на държавата. Във всяка поредна сфера нейното вмешателството в обществените дела става излишно и по такъв начин се самопрекратява. На мястото на управлението на лицата идва управлението на вещите и ръководството на процесите на производството. Държавата не се премахва; тя… отмира.

И ТАКА:
1) целта на пролетариата е унищожаване на класите (М)
2) държавната власт способства за удържане на производителното мнозинство под игото на нищожното малцинство от експлоататори (М)
3) унищожат ли се класите, държавата ще изчезне (М)
4) овладяването на средствата за производство е последният акт на държавата (Е)
5) Вместо управление на лицата – управление на вещите (Е)
6) Държавата не се премахва; тя… отмира (Е)

Според Маркс буржоазната държава „изчезва“, а според Енгелс пролетарската „отмира“.
Според двамата класици унищожаването на държавата може да е само резултат, а съвсем не начало на социалното преобразование.
1) Кога класите са унищожени според марксизма?
2) Одържавяването означава ли унищожаване на класите?
Ако отговорът е „да“, значи одържавяването е краят на държавата!
3) Ако отговорът е „не“, кои тогава са класите в одържавената икономика и коя класа е господстващата и коя – експлоатираната?
4) След одържавяването на икономиката има ли пролетариат?
Ако отговорът е „да“, следователно има наемен труд, принадена стойност, капитал, а значи има и експлоататорска класа.
5) Ако отговорът е „не“, кой над кого упражнява диктатура?
6) Унищожаването на класите означава ли унищожаване на пролетариата?
7) Ако пролетариатът е унищожен при одържавяването, какво става с неговата диктатура?
8) Буржоазната власт потиска пролетариата, а пролетарската го превръща в потисник, следователно милиони потисници потискат малцинството (или мнозинството)?
9) Каква е разликата между „изчезване“ и „отмиране“?
10) Къде е началото и краят на социалното преобразование? •

Георги Константинов


 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.