Словото и оловото

печат
I.
Всички досегашни наши революции бяха смазвани с полицейско и военно насилие. Няма никакви причини да се мисли, че в бъдеще ще бъде по-различно. За да смажат в зародиш всеки революционен опит, господстващите класи на капиталистите и властниците, са действали и ще действат без да подбират средствата. На първо място чрез насилието на създадените с тази цел държавни институции и частни паравоенни формации. За да съхранят „сладкия живот“, който им осигурява днешната политическа и социаликономическа система, те са готови на най-ужасните, нечовешки и издевателски престъпления. В борбата си срещу революционерите те не се отказват от прилагането им и в „мирно“ време. Следователно, премахването на тяхната паразитна и насилническа система не може да се осъществи без употребата на революционно насилие от страна на „нисшите“, потискани и експлоатирани класи. Историческият опит показва, че в борбата срещу господарите това средство може да се използва ефикасно само при наличието на определени условия.
Многократно и по различни поводи сме описвали тези необходими и достатъчни условия, в резултат на които се създава революционна ситуация. От последните две – революционната стихийност на въставащите маси и организацията на революционерите – само второто условие зависи изцяло от нашия интелект и воля. Затова тук ще се спрем на организационния въпрос.
Целта на революционната организация е да подпомогне масите при организиране на тяхната бунтовна стихия. Нашата задача и дълг е да създадем тази организация. При това – преди съзряването на останалите условия.
Въпросът е как, с какво да се започне?
От историческия опит на анархистите от различните страни, а и от собствения ни (напр. Женевския кръжок и нему подобните групи в страната) можем да заключим, че една революционна организация се създава най-често върху основата на кръжоци за изучаване и усвояване на анархистическата теория. Това са групи по интереси за запознаване, усвояване и актуализация на революционната теория на анархизма с оглед сегашната реалност в развитие. Без това революционната ситуация ще бъде проиграна, както това се случи при рухването на болшевишките диктатури.
Такава кръжочна работа изисква значителни усилия и време, самодисциплина и себеотдаване на каузата на социалната революция. Затова е нужно да се отсеят и отстранят без много шум негодните елементи (славолюбиви и морално нечистоплътни личности, глупаци, лентяи, пияници, страхливци или психопати), които могат да компрометират, разложат и ликвидират дейността на кръжока. Тази неприятна, но абсолютно задължителна операция (още повече, че имаме горчив собствен опит) се улес­нява от неголемия брой членове на всеки кръжок, което позволява опознаването и проверката на всеки член от другарите му.
Същевременно, с течение на времето, когато условията ги задължават, кръжоците ще се превръщат в бойни групи, чиито членове се въоръжават, за да решават задачи, отиващи отвъд пропагандната, агитационна и организационна дейност.
Следваща стъпка, след необходимото сработване между отделните кръжоци чрез поставянето и решаването на общи и по-мащабни задачи, е тяхното федериране до достигане на критичната маса в революционната организация, която ще ни позволи да поставим своя печат върху текущите събития и обществените процеси, като в нито един момент не забравяме, че само СЛОВОТО И ОЛОВОТО МОГАТ ДА СПАСЯТ СВЕТА!
За да бъде максимално плодотворна работата на групите по интереси, те трябва да си изработят учебен план и материалите, които считат, че са им необходими за анархистическото самообразование и подготовка на членовете им за ежедневната борба и за грядущата революция и същевременно да им послужат за извънкръжочната пропагандна и агитационна дейност. Още по-задоволителен ще бъде резултатът, като кръжоците си обменят учебните материали и опит, като провеждат общи събрания и дискусии.
Когато развитието е стигнало до федерирането на кръжоците, учредителният конгрес трябва да излъчи групи за разработване на проектопрограма и проектоустав. Проектите трябва да бъдат предоставени за всеобщо разискване, критика, видоизменение, разширение с нови параграфи или предложения за елиминирането на породилите несъгласие или допълването им от всеки анархист. Резултатите от тази предварителна работа на групите трябва да се внесат за дискусия и одобрение от групите по интереси, след което на федерален конгрес да бъдат утвърдени като организационни документи, чието приемане, както и работата за осъществяването им ще станат задължителни за всички членове и кандидати за включването им във Федерацията.
Паралелно с това, Федералният конгрес трябва да планира дейността на организацията до следващия конгрес, като разпредели задачите и работата за изпълнението им между групите по интереси, превърнали се в идейни организации по места. Още в предреволюционния период те трябва да провеждат действия, имащи отношение към решението на поставените задачи.
Разработването на революционната дейност, нейната стратегия, тактика, методи и средства на борба в подробности по разбираеми причини е конспиративно, неподлежащо на публично огласяване, преди революционният пожар да е обхванал страната…
Никога не трябва да забравяме, че тайната или явна социална война между „висшите“ и „нисши“ класи напомня шахматната игра. В нея срещу нашата дейност врагът използва освен различните методи на компрометирането ни, инфилтриране на организациите ни с агентите на своите полицейски служби и вербуване на предатели в собствените ни организации с оглед унищожението им в зародиш. Освен това, на всеки наш ход противникът отговаря със свой, който може да промени нашите планирани отнапред действия. Затова от първостепенна важност за нашата борба са разработените контрамерки, противодействия, контраатаки и динамична смяна на бойните планове. Това са проблеми, които ще разгледаме в други статии и във вътрешни организационни материали. •

Георги Константинов


 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.