Хем с Махно, хем със Сталин не може

печат
В навечерието на 9 май на главната страница на Революционната конфедерация на анархосиндикалистите „Нестор Махно“ (РКАС) се появи поздравление към ветераните на „Великата отечествена война“, озаглавено „Дължим им живота си“. Нататък в материала следва осъждане на „някои не много умни хора“, които поставяли под съмнение героизма на съветския народ, унищожил „най-страшния режим“ в човешката история, по-страшен дори „от най-демонизираните“ му противници. От текста също така следва, че непризнаването на заслугата на съветския войник в „освобождаването на своя народ и цяла Европа“ от германския националсоциализъм било едва ли не поощряване на неофашизма.

Целият текст в оригинал: http://rkas.org.ua/node/503

Поздравлението на РКАС повдига най-малко два въпроса.

Защо се акцентира върху противоборството между Третия райх и сталинския СССР, без да се споменава съюзничеството на двамата диктатори? Защо болшевишката тирания се описва като „демонизирана“? Нима наистина не е била демонична?

Следват и други въпроси.

Какво значи „съветския народ“? Нима то не е названието на нацията в рамките на империалистическата сталинистка държава? Как се връзва героизмът с масовото предаване в плен на цели дивизии през лятото на 1941 г.? Що за героизъм се нуждае от мотивиране чрез жандармерийски части зад гърба на фронтоваците, от свирепи заповеди „Нито крачка назад!“ и масови репресии в тила? Как да отделим прогонването на нацистите от съветските територии и европейските страни, след като там веднага се е възстановявала тоталитарната власт на болшевишката партия или е бивала налагана просъветска диктатура? Как да загърбим пълната липса на пролетарски интернационализъм в пропагандата на сталинския режим от онзи период? Призивите „Убий немеца!“ нямат нищо общо с лозунгите на една социална революция, нейните гласят „Убий капитализма и държавата!“, без това да предполага непременно клане на работодатели и държавници.

За всеки анархист би следвало да е ясно, че Втората световна война завърши с победа на правителствата над техните народи. Съветският войник по принудата на обстоятелствата прояви героизъм в борбата за физическото си оцеляване, но зад гърба му репресивните органи са вършели същите насилия над неговото семейство, каквито са вършели и нацистите. Колкото и да горчи истината, нейното премълчаване не прави нещата по-сладки.

Публикуването на този текст на сайта на РКАС е симптом за тревожния явления в Конфедерацията.

Неясни са и мотивите да се публикува текст, неразличим от аналогичните поздравления, написани от привържениците на държавния патриотизъм. Нима спирането на нацистките репресии в границите на Съветския съюз оправдава автоматично наложените веднага след това сталински репресии над същите руснаци, белоруси, украинци, латвийци, литовци, естонци, кавказци, поляци, чехи, румънци, българи, сърби, унгарци, немци? Социалната революция не може да победи в „отделно взета страна“ – тя е международен процес, солидарност на бедните и безправните срещу богатите и привилегированите. Интернационализмът е абсолютно условие за тази солидарност. Почнат ли да се делят трудещите се по национален признак – значи побеждават националните потисници, които стават много по-солидарни помежду си, когато им се налага да смазват егалитарни революционни движения.

Вероятно подбудите лежат в стремежа на РКАС да се „хареса на масите“, да им говори на „познат език“. Задачата, която често е по силите единствено на една анархическа организация, обаче е да просвещава тези маси, а не да ревизира анархическите принципи, за да ги прави лесно смилаеми. Анархическите принципи не са стока за продан, нямат нужда от разкрасяване и адаптиране към „масовия потребител“. Съзнанието на масите е отровено, в главите на населението са инсталирани буржоазните стереотипи на поведение и рефлексите за лоялност към националната държава. Масовото съзнание е подложено на покваряващ натиск в семейната среда (промитите мозъци на родителите), в училище (задължеността да учителите да преподават определен начин на мислене и оценка), чрез средствата за масова информация (интересите на собствениците на медиите и законовите нормативи налагат враждебни на човешката свобода „ценности“), в сферата на стопанските и културни отношения. Масовото съзнание целенасочено се дресира да не мисли критично, да не търси реални алтернативи (а най-много да се забавлява с проекти за козметично реформиране на съществуващите политически и икономически модели, което представлява вариация на системата, но не и нейна алтернатива).

Ако една организация не се справя с тази своя просветно-съпротивителна задача, то налице са всички основания да се съмняваме в нейния анархистки характер – както в прокламираните цели, така и в използваните средства.

Остава само една възможност, която би извинила, но само донякъде, нелепата изява на РКАС, че администрацията на сайта на Конфедерацията върши неща на своя глава без съгласуване с местните секции. Обаче и такъв вариант поражда логичния въпрос: а нима членуващите в РКАС работници, студенти и ученици не се интересуват от лицето на организацията си във виртуалното пространство на интернет? Нима не ги интересува техния облик пред света? •

Редколегия СМ

(8) коментара

 • Нельзя быть и за Махно и за Сталина

  В навечерии 9 мая на главной странице Революционной Конфедерации Анархистов Синдикалистов имени Нестора Махно (РКАС) появилось поздравление к ветеранам “Великой отечественной войны”, озаглавенное “ОБЯЗАНЫ ЖИЗНЬЮ”. Далее в материале осуждаются “некоторые не очень умные люди”, которые ставят под сомнение героизм советского народа, уничтожившего “самый страшный режим” в чоловеческой истории, страшнее даже и “демонизируемых” его противников. Из текста также следует, что непризнание заслуг советского солдата в деле “освобождения своето народа и всей Европы” от германского национал-социализма есть едва ли не поощрение неофашизма.
  Полностью текст в оригинале: http://rkas.org.ua/node/503
  Поздравление РКАС поднимает по меньшей мере два вопроса.
  Почему поставлен акцент на противоборстве между Третьим Рейхом и сталинским СССР, но не упоминается союзничество обоих диктаторов? Почему большевисткая тирания описывается как “демонизированная”, разве не была она демоничной на самом деле?
  Следуют еще вопросы.
  Что значит “советский народ”? Разве это не есть название нации в рамках империалистической державы Сталина, базированной экономически на монополистическом государственном капитализме? Как увязать (совместить) хваленый героизм с массовой сдачей в плен целых дивизий летом 1941-ого? Что за героизм нуждается в мотивировке заградотрядами за спинами фронтовиков, свирепыми приказами “Ни шагу назад!” и повальными репрессиями в тылу? Как разделить очищение советских территорий от нацистов от незамедлительного восстановления там прежней тоталитарной власти или навязывания просоветской диктатуры в ряде европейских стран? Как закрыть глаза (повернуться спиной) на полное отсутствие пролетарского интернационализма в советской официальной пропаганде того периода? Ведь призывы “Убей немца!” не имеют ничего общего с лозунгами социальной революции, ее призывы гласят “Убей капитализм и государство!”, причем при этом необязательно непременно вырезать всех работодателей и государственников.
  Каждому анархисту должно быть ясно, что Вторая мировая война завершилась победой правительств над своими народами. Советскому солдату по неволе обстоятельств пришлось проявлять героизм, чтобы бороться за свое физическое выживание, но далеко за его спиной “родные” репрессивните органи вершили насилие над его семьей, какие вершили и нацисткие оккупанты. Получается, что поздравленному от имени РКАС ветерану войны хватило мужества драться с вермахтом, но он не посмел взбунтоваться против “своих” угнетателей, не превратил империалистическую войну в освободительную народную. И таким образом опозорился соучастием в реставрации сталинской диктатуры у себя “дома”, а стал и поработителем чужих домов. Чем же тогда его героизм отличается от героизма немецких солдат, которые тоже защищали свои семейства от массовых грабежей, изнасилований и убийств?
  Отношението к ВМВ и участникам в ней должно быть принципиальным, без эмоций. Истина горька, но замалчивание не сделает ее слаще.
  Публикация текста поздравления ветеранам на сайте РКАС есть симптом тревожных явлений в Конфедерации.
  Чисто организационно вызывает недоумение почему отказано провести публичную дискуссию и поместить рядом с однобоким поздравлением и иную точку зрения, а именно – оценку с позиции классового подхода в контексте социального освобождения человечества?
  Но пусть сочтем это внутренним делом РКАС, несмотря на то, что отсутсвие хотя бы дискусии по материалу питает сомнения в анархичности Конфедерации.
  Неясны (для нас) мотивы публиковать текст, неотличимый от аналогичных поздравлений, написанных сторонниками государственного патриотизма. Раз РКАС подчеркивает героизм “советских людей” и умалчивает их роль подсобников в смене рабств в Восточной Европе, это напоминает отступление от самого важного принципа анарходвижения – принцип интернационализма. Разве пресечение нацистких репрессии в пределах СССР есть самоценное благо, которое извиняет (оправдывает) практически немедленно наступившие сталинские репрессии над теми же русскими, белорусами, украинцами, прибалтийцами, кавказцами, затем и поляками, чехами, румынами, болгарами, сербами, венграми, немцами? Социальная революция не может победить в “отдельно взятой страна”, она есть международный процесс, солидарность бедных и бесправных против богатых и привилегированных. Интернационализм – это абсолютное условие для такой солидарности. Начнут ли делиться трудящиеся по национально-подданническому признаку – значит побеждают национальните угнетатели, а они гораздо солидарнее между собой в деле подавления эгалитарных революционных движений.
  Вероятно РКАС стремится такими поздравлениями “понравиться массам”, говорить с народом на “понятном языке”. Но задача, часто единственно посильная, любой анархоорганизации состоит в том, чтобы просвящать эти народные массы, но не ревизировать анархические принципы, дабы сделать их более “понимаемыми” и “привлекательными”. Анархические принципи не есть товар на прилавке, нет нужды их красочно малевать и приспосабливать к вкусам “массового потребителя”. (Очевидно, что) сознание масс отравлено, в головах населения инсталированы буржуазные стереотипы поведения, рефлексы лоялности к национальной державе. Массовото сознание подвергается корупционному (развращающему) давлению везде – в семье (промытые мозги родителей), в школе (обязанность учителей приучать учащихся думать определенным образом), через СМИ (интересы их собственников и законы диктуют враждебные человеческой свободе “ценности”), в сфере хозяйственных и культурных отношений. Массовое сознание целенаправленно приручено не мыслить критически, не искать реальных альтернатив системе, а только развлекаться косметическим реформизмом, т.е. заниматься аналогами системы, но не их отрицанием на корню.
  И если данная организация не справляется со своей сопротивительно-просвятительской задачей, налицо все основания усомниться в ее анархичности – как в декларируемых целях, так и в используемых средствах.
  Остается только одна възможность, которая оправдала бы, но лишь отчасти, нелепое изъявление на сайте РКАС: администрация сайта Конфедерации занимается несогласованной с секциями самодеятельностью. Но даже этот вариант тут же поднимает вопрос: а разве члены РКАС, рабочие, студенты и школьники не интересуются обликом своей организации в виртуале интернета? Разве им все равно какое лицо их организации видит весь мир?

  Редколлегия СМ

 • Плюсую. Учстникам Ркас пофиг что висит на их сайте, это уже не первый случай. И как показывает время – к отдельным участникам никто там не прислушивается.

 • РКАС это просто авторитарии под флагами анархов

 • Махновец

  Andrey и Rutik, как мне ни жаль, но вы оба долбоебы, увы)))

 • статья ваша полный бред, показывает как раз все вашу „анархичность“. Статья в пару стрчек поздраления была лишь поводом лишь бы поднять даную бучу. я прочитав их статью не увидел ни слова о Сталине ни слово о важности ссср и патриотичности. Там идет поздравление бойцов Красной армии, партизанов и подпольщиков, а не только „советских людей“. и говоритьс что нужно не допустить возрождение фашизма в любом его виде. вы же увидели “ похвалы стаолину „, в таком случае вы только позоритесь и вас может быть только жаль, что на пару строчек вы накатали йелую тераду которая по сути никак не касается статьи, а есть проявление не понятных пиртензий ради притензий. и всеб „образ“ их организация вы нарисовали у себя в фантазиях, которые скорее характеризует вас, чем их.

 • явно не одно и то же читаем.

 • тот, кто назвался „Дурутти“, боюсь что не понял о чем все же речь.
  А речь о том, что оценка ВМВ войны с позиции восторга подвигами Красной армии чревата отходом от принципов социальной революции.
  Если же угодно видеть „повод поднять бучу“, это свидетельство настроя на политические интриги, но не на сохранение чистоты анархической идеи, от которой зависит и практическая деятельность.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.