Разлика между работнически съвети и профсъюзи

Профсъюзите са: 1. Легални, отворени, регистрирани. Те се стараят да действат в рамките на наложените от държавата закони. Продължителното легално съществуване и навиците да ползват услугите на съдебната система възпитават у профсъюзните членове робската нагласа на респект към системата на...