ИДВАЩИЯТ БУНТ

(продължение от предходния брой) В предприятията работата се разделя все по-видимо на висококвалифицирани професии за изследване, за концепции, за управление, за координация и за комуникация, свързани с използването на всички познания, необходими за новия кибернетизиран производствен процес, и от друга...

Роботронната революция и ценностите

Роботронна революция (за по-кратко ще я означавам с РР) ще наричам радикалната промяна в начина на произвеждане на блага за задоволяване на нуждите на хората, дължаща се на масовото нахлуване на компютри, роботи и др. във всички сфери на човешката...