Cолунскитѣ атентати на „гемиджиите“

Между събитията, които предшествуватъ Ил­и­нденското възстание, април­скитѣ атентати въ Солунъ сѫ, безспорно, най-крупното по своя страховитъ ефектъ и по предизвиканитѣ дълбоки сътресения въ Революционната организация. Тѣ сѫ най-динамичниятъ изразъ на македонския революционенъ духъ. И като замисълъ, и като техническо изпълнение,...