Платформата на ФАКБ от 1945 г.

печат
(продължава от миналия брой)

Тяхната дейност се координира от Федеративния секретариат на ФАКБ. Членовете на всеки секретариат са част от организацията по местопребиваване, а всяка тяхна инициатива минава задължително през общото ѝ събрание и се представя като нейна организационна инициатива. Секретариатите са само органи за връзки и изпълнение, без никаква власт.

Членове на анархокомунистическите идейни организации могат да бъдат само анархокомунисти.

Вторият тип организации са тези на синдикатите, базирани също на федералния принцип. Те се изграждат по производствена или по професионална дейност и са обединени в производствени или професионални съюзи, образуващи общата федерация на синдикатите.

Тези организации, образувани с участието на анархокомунисти, възприемат тактиката на преките действия и отхвърлят борбите на политическите партии, както и намесата на последните в работническите организации.

Техните задачи са: защита на непосредствените интереси на работническата класа, борби за подобряване на условията на труд, изучаване на проблемите на производството, контрола над него и идейната, техническа и организационна подготовка за радикалната социална реконструкция, както и задължението да организират и гарантират регулярността на промишленото производство.

Членове на тези организации могат да бъдат всички работници, които приемат тяхната структура, тактика и задачи.

Когато условията не позволяват образуването на такива организации, анархокомунистите работници се присъединяват към други независими синдикални организации на работниците и там защитават своите концепции за преки и антипартийни акции. Такава „независима“ организация днес може да бъде ОРПС (Общоработническият професионален съюз).

Трети тип организация трябва да включва селяните. Това са професионални земеделски организации на местно ниво, създадени и обединени на регионален, провинциален и национален принцип в обща федерация, която, с федерацията на работническите синдикати образуват Националната конфедерация на труда.

Задачите на земеделските професионални организации са:

– Да защитават интересите на безимотните ратаи и малоимотните селяни; да организират земеделски производствени групи; да изучават селскостопанските производствени проблеми; да се подготвят за бъдещата социална реконструкция, в която те ще бъдат пионери на реорганизацията на селскостопанското производство, за да се осигури съществуванието на цялото население.

Професионалните селскостопански организации са изградени на основата на професията и отхвърлят всякаква борба на политически партии и тяхната намеса в организацията. Те прилагат тактиката на прякото действие, доколкото това е възможно в техните специфични условия, като могат да стигнат до отказ да се плащат данъци, да бойкотират държавата, производствени стачки и т. н.

Членове на тези организации могат да бъдат всички безимотни и малоимотни селскостопански производители, които са посветили усилията си или сами работят земята си и отдадената им под наем част от нея, без да използват труда на други наемни работници.

Когато условията за създаване на такива организации не съществуват, селяните анархокомунисти могат да членуват в други професионални организации, с цел да прокарат в тях своето виждане за борба срещу партиите и тактиката на селското пряко действие. Такава организация може да бъде ОЗПС (Общият земеделски професионален съюз).

Четвърти вид организации са кооперациите. Анархокомунистите участват във всички видове кооперации и внасят в тях дух на солидарност и взаимопомощ срещу партизанщината и бюрократизма. Днес земеделските производствени кооперации заслужават специално внимание, тъй като имат по-широк обхват и ще играят важна възпитателна и образователна роля за бъдещото изграждане на анархокомунистическата социална система.

Друг тип организации са тези на младежите, на жените, въздържателските групи, есперанто и други културни организации, към които принадлежат всички симпатизанти на идеите и на идейната борба на анархокомунистическите федерации и икономическите анархокомунистически организации на трудещите се.

Връзката между всички споменати по-горе организации се основава на принципа на функциониране, който признава пълната свобода и независимост на членовете и организациите и изключва всяка външна намеса и всяко подчинение на една организация спрямо друга. Взаимната зависимост между различните видове организации се основава само на тяхната общност и идейно единство, на общата цел към която всички те се стремят.

Организационните решения в анархокомунистическите организации се вземат с единодушие, а не чрез гласуване с мнозинство. Решението на мнозинството не е задължително за малцинството; винаги се търси убеждаването. На практика, най-често малцинството се съгласява с решението на мнозинството, като си запазва правото да изрази, след практическата проверка, правилността на своята позиция. Благодарение на този принцип, широко прилаган в анархистическото движение, рядко се появяват разделяния, враждебност и вътрешни борби.

В икономическата масова и други организации решенията се вземат с мнозинство и са задължителни, защото само по този начин може да бъде осъществено единството, което е абсолютно задължително при тях. Но в някои случаи на дълбоки разногласия, малцинството може да бъде освободено от задължението да прилага общото решение, при условие че няма да пречи на изпълнението на това решение.

Всички споменати организации имат като обща задача подготовката в цялата страна на радикалната реконструкция. По време на социалната революция, те ще осъществяват, всеки в своята област, експроприацията и социализацията на средствата за производство и на всички блага.

Непосредствени задачи (програма минимум)

В настоящия момента Федерацията на анархокомунистите в България издига следните лозунги:

Създаване на свободни местни Съвети и комитети на работниците и селяните, организирани и контролирани от народа, които се избират пряко, а не като представители на политическите партии. Тези съвети и комитети трябва да поемат изцяло или да контролират политическото управление на страната.
Ролята на тези съвети и комитети се свежда до изразяване на исканията на трудовите маси и до координиране на усилията на всички за изграждането и функционирането на цялостната нова социална система. Обединени на местно, регионално и национално ниво, те ще представляват политическата сила, ума и волята на целия народ.
Присъединяване на българските работници и селяни към МРА (Международна работническа асоциация) за защита на глобалните интереси на трудещите се и за възпрепятстване на една бъдеща война.
Ясно и категорично отхвърляне на всякаква форма на класово сътрудничество.
Признаване правото на работниците да се борят и стачкуват свободно за защита на своите материални интереси и за подобряване на условията на труд и живот.
Работнически контрол над производството и участие в печалбите.
Намаляване на разликите в заплатите и възнагражденията между различните категории държавни служители и работници в частните компании, с тенденцията към създаване на семейна заплата.
Освобождаване от данъчно облагане и принос към бюджета на работниците, на дребните служители, фермери и ниско платените от всички социални категории.
За свободна и доброволна земеделска кооперация.
За свободна и доброволна кооперация на малките занаятчийски предприятия.
Постепенно преминаване към една цялостна кооперативна система за обмен, снабдяване и потребление на храни и други продукти от първа необходимост.
За кооперативно развитие на вътрешната, външната търговия и общественото осигуряване.
Увеличение на земеделските производствени цени до средно ниво и редуциране до същото ниво на цените на промишлените стоки, с оглед по-справедливото и равно възнаграждение за труда в градовете и селата.
Работници и селяни от професионалните сдружения и организации за производство, обмяна и потребление – на борба срещу спекулациите и черния пазар, за огласяване и обществено порицание на всички спекуланти и трафиканти.
За създаване и развитие на кооперативно, редовно и качествено търговско обслужване и внос от чужбина за бързото задоволяване на нуждите на населението от продукти от първа необходимост: дрехи, обувки и т. н.
Финансова стабилизация на страната, опростяване на бюрократичния апарат с един бюджет, редуциращ всички излишни разходи, като тези за война и за други подобни цели, с реално, а не демагогско увеличение на националното производство.
Пълна свобода на словото, на организирането, на събранията и на пресата за всички нефашистки организации. Отстраняване на всякакъв държавен и полицейски контрол, наследен от фашизоидния режим, над кооперациите, синдикатите и другите обществени организации.
В тази област, правителството трябва да изпълни своите обещания.
Противопоставяне на всяка диктатура, независимо от името и цвета ѝ.
Премахване на смъртното наказание и на всички извънредни закони.
Закриване на всички концентрационни и трудови лагери или наказателни форми на принудителен труд, прилагани като полицейска мярка.
Борба с остатъците от фашизма и бдителност срещу всяка антинародна дейност, практикувана от която и да е политическа, професионална, производствена или идеологическа организация срещу работници и селяни.
Групиране на всички работнически и демократични елементи в един егалитарен боен съюз за ефикасно противопоставяне срещу експанзията на реакцията.
Заличаване на последиците от войната чрез труда на военнопрестъпниците.
Пълно разформироване на армията, премахване на задължителната военна служба и милитаристичното образование на младите хора в и извън училищните центрове.
Създаване на доброволна милиция, чийто първи набор ще бъде само от работници и селяни, контролирана от работническите и селски организации.
Цялостно научно образование, широко достъпно за новите поколения и освободено от всякакво влияние на политическата класа, капитала и църквата.
Безплатна медицинска помощ за целия народ.
Помощи за населението под контрола на професионалните, производствените и идеологическите организации на работници и селяни.
За външна политика на мир и сърдечно приятелство с всички народи, без каквото и да е расово или друго предпочитание.
За хляб, свобода, мир и работа за всички работници и прогресивни слоеве на българския народ.
За Национална федерация на общините (в България).

 Да живее международната солидарност на работниците!

Да живее анархо-комунизмът!

ФАКБ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.