АПОКАЛИПСИС – КОГА?

печат

ДНЕШНИЯТ РЕВОЛЮЦИОНЕН ПОТЕНЦИАЛ Е НЕИЗБЕЖЕН И НЕПРЕОДОЛИМ РЕЗУЛТАТ ОТ РОБОТРОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА

(продължава от миналия брой)

Поради РР, рано или късно, този път ще бъде поет от всички страни на света. Планетата ще става все по-тясна за капитала и за държавността. Преди това обаче, в опитите да удължат живота си, „силните на деня“ ще ликвидират и последните легални остатъци от политическата демокрация и „социалната държава“ с техните „правови“ институции: право на самоорганизиране, на демонстрации, протести, стачки и профсъюзи, на автономия на университетите, свобода на мисълта, на убежденията, на словото и разпространението им, толерантност, хуманност, плурализъм, многопартийност, общинско самоуправление, законово гарантиране на образованието, здравеопазването и социалното осигуряване, прословутото разделение на властите с независим съд, равенство пред закона, конституции, наказателни и процесуални кодекси, заменяйки ги с откритата военно-полицейска диктатура на ДЪРЖАВНО-КАПИТАЛИСТИЧЕСКАТА класа (в някакъв неин „номенклатурен“ вариант), която, след като ликвидира селяните и декласира работниците, вече се заема и с експроприацията и унищожението на „средната класа“.

Единственият изход, който остава на „новите бедняци“ от разпадащата се средна класа, като че ли е обединението им с Петото съсловие и прегризване гърлата на душещите ги златни и позлатени „елитни“ паразити.

В тази перспектива, моралният (и идеен) критерий за нашето отношение към разпада или консолидацията на Европейския Съюз, може да бъде само нечаевският:

„За нас е морално и справедливо всичко, което съдейства за тържеството на Социалната революция, и безнравствено и вредно всичко, което му пречи.“

Още повече, че вследствие разрушаването на социалното и интернационално статукво, човешкият род ще бъде изправен пред алтернативата: тоталитарна тирания/деспотия/диктатура, експанзия и дъмпинги, агресия, завоюване на територии и пазари, нови световни империалистически войни и в крайна сметка СМЪРТ на милиарди ИЛИ СВОБОДА за всички, завоювана с борба на Петото съсловие, Социална революция и Анархокомунизъм.

Въпросът не е дали, а кога и в коя страна ще започне „Европейската пролет“?

Заключителни бележки на автора или „покана за танц“:

A-K

С този брой завършва 12-тата глава (за ЕС) от планираната книга „АПОКАЛИПСИС – КОГА?“. В нейната първа част е разгледано разрушаването на социалното статукво като последствие от РР (роботронната (научна и техническа) революция). Втората ѝ част, която е незавършена, е посветена на разрушаването на интернационалното статукво поради разместването и пренареждането на „великите“ сили върху скалата на тяхната икономическа, финансова и военна мощ, вследствие различните скорости на развитието им в условията на извършващата се РР и Глобализацията, която е новото име на империализма в днешния свят. Третата част третира проблемите на общата и частната теория на СР (Социалната революция).

По-долу съм представил публикуваните и незавършените глави от първа, втора и трета части, данните и материалите за които са събрани и са в процес на обработка.

УВОД

ЧАСТ I. „ПЕТОТО СЪСЛОВИЕ“

 1. ПРЕКАРИАТЪТ
 2. „ИЗЛИШНИТЕ“
 3. ПРОЛЕТАРИАТЪТ
 4. БЕЗРАБОТНИТЕ
 5. ЛУМПЕНПРОЛЕТАРИАТЪТ
 6. „ПЕТОТО СЪСЛОВИЕ“
 7. ПЕТОТО СЪСЛОВИЕ СЕ ПРЕВРЪЩА В СМЪРТНА ЗАПЛАХА ЗА СОЦИАЛНОТО И ИНТЕРНАЦИОНАЛНО СТАТУКВО
 8. ОТГОВОРЪТ НА ЕЛИТИТЕ СРЕЩУ ЗАПЛАХАТА, МАЛТУСИАНСКИТЕ И ДРУГИ „ЕЛИТАРНИ“ СЦЕНАРИИ, И „ОКОНЧАТЕЛНОТО РЕШЕНИЕ“ СРЕЩУ ПЕТОТО СЪСЛОВИЕЧАСТ II. ОБЩ СТАТУС, РАНГ В КЛАСАЦИЯТА И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА „ВЕЛИКИТЕ“ СИЛИ В „ГЛОБАЛНОТО СЕЛО“
 9. КРАХЪТ НА „ТРЕТИЯ РИМ“ (СССР) – КРИЗА В КРИЗАТА
 10. КРУШЕНИЕТО НА „АМЕРИКАНСКАТА МЕЧТА ЗА НОВ СВЕТОВЕН РЕД И ЗА СЛАГАНЕ КРАЙ НА ИСТОРИЯТА“
 11. „НА ИЗТОК СПИ ЕДИН ГИГАНТ, НЕ ГО БУДЕТЕ!“. ОТНОШЕНИЯТА НА КИТАЙ СЪС САЩ.
 12. НАКЪДЕ ОТИВА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ?

Излагам приблизителния „ПЛАН“ на оставащите 11 глави от „Апокалипсиса“, с чието написване, ако не ми стигнат силите и времето, се надявам по-младите да се заемат след мене. (Напоследък правя прекалено много завещания! Планът е приблизителен, защото в хода на по-нататъшната работа, може да претърпи промени.)

Следват заглавията на пет незавършени глави за глобалните и регионалните сили от Втората част на „АПОКАЛИПСИСА“:

13. СЪПЕРНИЦИТЕ НА КИТАЙ В ЕВРАЗИЯ – ЯПОНИЯ И ИНДИЯ – СВЕТОВНИ ИЛИ РЕГИОНАЛНИ СИЛИ/ЦЕНТРОВЕ?

14. РАЗЛИЧНИТЕ „ДРАКОНИ“ И „ТИГРИ“ В ДАЛЕЧНИЯ ИЗТОК

15. СРЕДНИЯТ И БЛИЗКИЯТ ИЗТОК, ИЗРАЕЛ, ОПЕК И ТУРЦИЯ

16. ЛАТИНСКА АМЕРИКА С БРАЗИЛИЯ И МЕКСИКО

17. ЮЖНА АФРИКА И ДРУГИ В ЧЕРНИЯ КОНТИНЕНТ

За да бъде пълна картината на света, в който живеем, и тежките тенденции в развитието му, по-долу са заглавията на още шест глави от Третата част:

ЧАСТ III. ОБЩАТА И ЧАСТНАТА ТЕОРИЯ НА СОЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ

18. ГЛОБАЛНИ И СОЦИАЛНИ (?) СЛЕДСТВИЯ ОТ ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА И РР (РР е в основата и на Глобализацията?)

19. ЕДИН МНОГОПОЛЮСЕН СВЯТ НА МЯСТОТО НА ГЛОБАЛНИЯ

20. МНОГОФАКТОРНАТА ГЛОБАЛНА КРИЗА НА ДЪРЖАВАТА И КАПИТАЛА В ДНЕШНИЯ СВЯТ И ИЗХОДЪТ ОТ НЕЯ: „СВЕЩЕН СЪЮЗ“ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ДЪРЖАВИ И КАПИТАЛИ, ТРЕТА СВЕТОВНА ВОЙНА ИЛИ СОЦИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ?

21. РЕШЕНИЕТО НА СОЦИАЛНИЯ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ПРОБЛЕМ, КОЕТО АНАРХОКОМУНИСТИТЕ ПРЕДЛАГАТ НА ПЕТОТО СЪСЛОВИЕ, ИЛИ ПРОГРАМАТА НА СОЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ

22. РЕВОЛЮЦИОННИЯТ ФРОНТ НА „ОПАСНИТЕ КЛАСИ“

23. ОРГАНИЗАЦИЯ, СТРАТЕГИЯ, ТАКТИКА, СРЕДСТВА И МЕТОДИ НА РЕВОЛЮЦИОННАТА БОРБА В ХХI ВЕК

Поради пренасочването на вниманието ми към проблемите на РР, вследствие стремителните промени в тази област, временно спирам работата си върху останалите части и глави на книгата, с изразената по-горе надежда.

Смятам за необходимо да завърша това прекъсване с дефиниране на понятието РЕВОЛЮЦИОННА СИТУАЦИЯ чрез пет фактора, след което да разгледам конспективно всеки един от тях.

ДЕФИНИЦИЯ НА РЕВОЛЮЦИОННА СИТУАЦИЯ

„Никога една обществена формация не загива, преди да са се развили всички производителни сили, за които тя дава достатъчно простор, и никога нови, по-висши(?) производствени отношения не настъпват, преди материалните условия за съществуването на същите да са узрели в недрата на самото старо общество.“ – Mаркс

„Отгоре не могат, а отдолу не искат.“ – Ленин

„ЕДНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ Е УЗРЯЛА ЗА СМЪРТТА, КОГАТО Е СЪЗДАЛА И РАЗВИЛА В СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА Я УНИЩОЖАТ.“  – Бакунин

Момент на БИФУРКАЦИЯ или РЕВОЛЮЦИОННА СИТУАЦИЯ е състояние на обществото, при което са налице всички необходими и достатъчни условия за извършване на една СОЦИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ в него.

Следващите редове представляват опит за дефиниция на тези условия/фактори, които през първата половина на ХХI век неизбежно ще изправят човешкия род пред съдбоносния въпрос/избор: ДА БЪДЕ ИЛИ НЕ?

УСЛОВИЯТА/ФАКТОРИТЕ СА:

1. Разрушаване на старото СОЦИАЛНО СТАТУКВО и създаване на ново със задълбочаване на пропастта между БЕДНИ и БОГАТИ, между КОЛИБИТЕ и ПАЛАТИТЕ, в резултат на което става възможна и навярно неизбежна най-мащабната и кръвопролитна КЛАСОВА ВОЙНА в политическата и социалната история на човечеството.

2. Разрушаване на сегашното ИНТЕРНАЦИОНАЛНО СТАТУКВО и замяната му с ново прегрупиране и коалиране на СВРЪХСИЛИТЕ с техните сателити, следствие от което ще бъдат всевъзможни предварителни икономически (търговски и финансови), дипломатически и политически, идеологически и религиозни, и т. н. конфликти, чиято кулминационна точка, ако масите не се пробудят и ние се окажем негодни да ги организираме, ще бъде ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАТА СВРЪХВОЙНА със стотици милиони жертви и разрушения за десетки трилиони долари. Тя ще остави пред човечеството един-единствен и последен шанс – нейното превръщане в световна гражданска война и в последна сметка в ИНТЕРНАЦИОНАЛНА СОЦИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ.

3. Създаване на материалните предпоставки и условия за СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ЕДНО ПЛАНЕТАРНО АНАРХОКОМУНИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО.

4. Осъзнаване на тези три момента от „нисшите класи“ или „V-то съсловие“ и формиране в него на идеи и воля за замяна на старото общество с ново.

5. И на последно по място, но първо по важност – осъзнаване на тези фактори и възможности от анархистите и импулсирането им към апостолска (пропагандна, агитационна, организационна) дейност ИЛИ ЗА РОЛЯТА НА ТЕОРИЯТА КАТО ОПОРНА ТОЧКА И НА ОРГАНИЗАЦИЯТА КАТО ЛОСТ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕТО НА ДНЕШНОТО ОБЩЕСТВО ВЪРХУ ОРБИТАТА НА АНАРХОКОМУНИЗМА.

* * *

Причините за точки 1) и 2) на дефиницията (които разгледахме в I и II част на „Апокалипсиса“) и произтичащата от тях СИСТЕМНА, ГЛОБАЛНА И ФИНАЛНА КРИЗА на съвременния свят, са НА ПЪРВО МЯСТО Роботронната революция (РР), за чието завършване капитализмът не предоставя простор, и Глобализацията, която го поставя пред „дилемата на шимпанзето“, което глътнало кокосовия орех, без да премери задното си отверстие.

Наред с тези най-общи проблеми на доминирания от финансовия капитал свят, РР ще надува все повече и все по-големи финансови „балони“, защото „РЕАЛНАТА ИКОНОМИКА“ (количеството наемен труд, принадена стойност и заплати) и СПЕКУЛАТА ЩЕ СЕ СВИВАТ, а опитите на богатите да „компенсират“ печалбите си от спуканите балони ще ги водят до увеличаване на експлоатацията, до съкращаване на социалните бюджети и на самите „излишни“, чиито инстинкти за самосъхранение трябва да проработят.

* * *

3. ПРЕДПОСТАВКИТЕ И УСЛОВИЯТА ИЛИ СКОРОСТТА НА РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО ВСЛЕДСТВИЕ РР И ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА, И НЕГОВАТА ПРОТИВОРЕЧИВОСТ ПОРАДИ ОТКАЗА НА КАПИТАЛА И ДЪРЖАВНОСТТА ДА НАПУСНАТ СЦЕНАТА.

На този фон Историята се развива със свръхвисоки скорости. Един американски генерал, когото не можем да обвиняваме в свръхреволюционност и екстремизъм, беше казал още през 70-те години на ХХ век, че последните 25 години от историята на света са сравними с изтеклите 25 предишни века. Подобни твърдения произтичат от Закона на Мур, според който бързодействието и сложността на компютърните системи се удвояват на всеки 18 месеца. Днешните резултати показват, че и този срок е скъсен на година. Това означава, че към 2023 г. изчислителната мощност на компютрите ще бъде сравнима с тази на човешкия мозък (от 10 на 14 степен до 10 на 17 степен операции в секунда), след което ще я надминат – т. е. налице ще бъдат необходимите технологични предпоставки за създаване на „изкуствения разум“.

(следва)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *