Друг възглед за анархокомунизма

печат
ПРЕДСТАВЕН КАТО ПРОЕКТОПРОГРАМА НА СОЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ

(продължава от предния брой)

С оглед достигнатото ниво на производителност, ние искаме:
20) Намаляване на работното време до 6 часа при пет- или четиридневна работна седмица и въвеждане на едномесечен или по-дългосрочен годишен отпуск още в първите дни на революцията за сметка на поголовното въвличане в трудовите процеси на всички, които днес живеят за сметка на чужд труд, слугуват на господарите си или се занимават с дейност, която няма общественополезен или има доказано насилнически, вреден и паразитен характер.
Критериите за общественополезния характер на дадена трудова дейност се изработват от общото събрание на комуната, а въпросът за преквалификацията и трудовото интегриране на безработните бивши властници, експлоататори, лакеи и паразити се предоставя на производствените съюзи и съответните отдели в комуналните съвети, които имат задължението да снабдяват със средства за съществуване обучаващите се и новопостъпващи работници.
Автоматизацията ще ускори процеса на освобождаване на човека от задължителния труд.
21) Освобождаване на жените, слабите и болните от трудови задължения в области, които са тежки и нездравословни, и пренасочването им там където тяхната физиология и здраве биха им позволили да участват с лекота в трудовия процес.
22) Ликвидиране на нощния труд във всички предприятия, в които технологическият процес не е непрекъснат. Там, където естеството на работата налага тя да се извършва денонощно (в леярни, електростанции, болници и пр.) е задължително намаляване на продължителността на работното време на 4 за нощните и 5 или 6 часа за дневните смени.
23) В особено тежките сектори на производството, които все още остават, ние сме за организиране на трудова повинност за всички младежи, навършили своето пълнолетие в добро здраве. За определен срок да се привлекат и здравеняците от днешните паразитни институции на насилието и така наречените охранители и застрахователи, по-известни под популярното име мутри, които имат твърде много задължения към обществото, но разбира се, като трайна линия и в тази област си остава насочването на средства и научнотехнически сили за механизиране и автоматизиране на тези процеси с оглед изравняване на условията на труд в тях с другите клонове на икономиката.
24) Пропорционално и реално увеличение на отпусканите средства от обществото/комуната, позволяващо отглеждането на децата от онези родители, които не желаят да се ползват от услугите на създадените за тази цел обществени заведения: ясли, детски градини, училища и т. н. Увеличение на отпуските за бременни и отглеждащи децата си в предучилищна възраст, с осигуряване на доходите, които са имали като работещи.
Всички тези мерки, както и трудовото и санитарно инспектиране на условията на труд на продължителността на трудовия ден или на безопасността и т. н. следва да се възложат на инспекционните служби, чиито членове са пряко избирани от трудовите колективи и производствените съюзи.
Ние сме за незабавни мерки за повишаване на ниските пенсии за сметка на високите до изравняването им.
V. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
25) Като отхвърляме пазара с неговата „невидима ръка“ и защитаваме равенството, ние сме категорично против търговията с човешкото здраве, за осигуряване на еднакви медицински грижи, прегледи, лекарства и лечение, както и на всяка друга спешна или специализирана медицинска помощ и интервенции за всички без изключение, без ограничения и без привилегии; ние сме за ликвидиране на създаденото от властта и капитала неравенство в санитарното обзавеждане и лекарствата, монополизирането на квалифицираните медицински кадри за нуждите на „отговорните другари“ и обслужването на „много важните персони“. Докато наследените неравенства продължат да съществуват, първостепенните болнични заведения трябва да бъдат предоставени на действително тежко болните, чието състояние се определя по съвест от лекуващите лекари. При злоупотреба с това им право и нарушение на Хипократовата клетва, последна дума ще имат общите събрания и комуналните трибунали.
Ние сме за възнаграждение на медицинския труд като това на всички останали категории трудещи се; за ликвидиране на „плановите или бюджетно определяни отпуски по болест“ и против „лимита на пътеките“ за болните; за увеличаване на средствата за борба с тежките, професионални и социални заболявания като химически отравяния, лъчеви болести, силикоза, антракоза, сърдечно-съдови, ракови, нервно-психически, венерически, алкохолизъм, наркомании и т. н. и за качествена профилактична медицина.
Ние сме за засилване на обществения и медицински контрол върху хранителните продукти и заведенията за хранене. Здравият дух и здравото тяло стоят над всякакви себични, егоистични и странични съображения. Целта на такава здравна система е човекът, а не привилегиите на шепа насилници и паразити или печалбарството на „здравните“ бакали.
26) Ние сме за ликвидиране на днешната система на привилегировани или луксозни магазини и заведения; за премахване на съществуващите неравенства в курортното дело, като предоставим палатите, почивните станции и вилите на днешните господари на производствените колективи и комуните, съобразно здравните нужди на трудещите се при стриктно спазване на принципа на редуване, практикуван от общите събрания на трудовите колективи.
27) Ние сме за приоритетно отделяне на средства от обществените фондове и на работна сила за отстраняване на замърсяванията на въздуха, водата и почвата.
VI. ПРОСВЕТА И ОБРАЗОВАНИЕ
28) Ние сме за всеобщо, осигурено от обществото, образование за всички нива – от основното до университетското – за всички желаещи да увеличат познанията и уменията си с единствен критерий: естествените наклонности и способности на децата, юношите и младите хора и с едно-единствено задължение – ДА УЧАТ!
Необходимите средства за учебници, храна, облекло, квартири, хигиенични и други нужди на учащите се, както и за сградите на училищата и университетите, ще бъдат поети от обществото, като получилите своята квалификация мъже и жени ще му върнат авансираните средства чрез труда си в различните производствени единици и общественополезни служби, получавайки за труда си възнаграждения, еднакви с тези на всички други труженици.
29) Програмите за образование и обучение ще се изработват от преподаватели-специалисти в сътрудничество с избрани комисии от учащите се или от родителите на малолетните. Окончателното им одобрение ще става от общите събрания на комуните след дискусии.
30) Неравенството в условията на обучение и в степента на подготвеност на преподавателските кадри трябва да се компенсира и превъзмогва чрез отделяне на средства, уедряване на училищните комплекси и използване на модерни методи на преподаване с помощта на интернет, телевизия, кино, радио и т. н., позволяващи най-доброто и интелигентно изложение на учебния материал и възпитание за всички деца на страната от най-квалифицираните преподаватели.
31) Нуждите на утрешното общество, чиято производствена и обслужваща основа е започналата от няколко десетилетия научно-техническа революция, предполагат висока образованост, квалификация и инициатива на самоуправляващите се труженици. Те са окончателната гаранция за премахването на разликите между физическия и умствения труд и превръщането им в граждани на общество, в което няма да има място нито за осакатяващия и оскотяващ човека еднообразен и изнурителен труд – било в заводите, или в канцелариите, – нито за разделението на труда и създаването на „едноизмерни“ и едностранчиво развити индивиди. С оглед на тази перспектива, ние сме за отделяне и насочване на все повече средства и сили към автоматизирането на производствените и нетворческите умствени процеси с използване на целия научен и технологичен опит на днешния свят, започвайки с най-тежките, трудоемки и затъпяващи трудови операции.
VII. КУЛТУРА, САМООБРАЗОВАНИЕ И САМОДЕЙНОСТ
32) Ние сме за пълната свобода на индивидуалното и колективно творчество в сферите на литературата, на живописта, на музиката и другите изкуства, както и на естетическата и идейна критика на творбите. Единствена граница за тяхното възпроизвеждане и разпространение може да бъде само капацитетът и броят на печатниците, хартията, изложбените и концертни зали и т. н., като същевременно целим разширяването им до удовлетворяване на всички нужди.
В тази област ние не сме за „равенството“. На нашия народ трябва да бъдат предоставени най-прекрасните образци на световната и собствената ни култура. Едновременно с това ние ще работим за преодоляване на влиянието на кичозната партийна, соц-„реалистична“, рекламна, фолклорна, масова и други „развиващи се култури“ и субкултури, финансирани и поощрявани от властващите и богати „меценати“, обслужващи класовите интереси и личните прищевки и принизяващи интелектуалното ниво и естетическите критерии на „бачкаторите“. На тази основа, в условията на неограничена свобода за творчество и възприемане на културните достижения на миналото и настоящето, плановете за разпределяне на средствата за разпространение на произведенията на изкуствата и литературата следва да се определят от федерациите на творците, но тяхната корекция може и трябва да става в зависимост от естетическите потребности и културните желания на масите.
(следва)

Остави коментар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *