Друг възглед за анархокомунизма

печат
(продължава ор предния брой)

VIII. ОТБРАНА НА СТРАНАТА И ЗАЩИТА НА ВЪТРЕШНИЯ РЕД
36)
На мястото на ликвидираните армия и полиция с тяхната йерархия, командване, чинове, медали, казарми, участъци, заплати, секретност и власт над трудещите се, ние сме за създаването на общонародна въоръжена организация. Тя ще има своите групи във всяко предприятие и служба, и колони – във всеки квартал и комуна. В тях ще участват доброволно всички пълнолетни мъже и жени, желаещи да поемат функциите по отбраната на страната и защитата на обществения ред в населените им места.
Членовете на тази общонародна въоръжена организация в мирно време ще участват в нея, без да се откъсват от производството и няма да получават допълнителни възнаграждения. Участието в нея е резултат от доброволно поетото задължение към защитата на свободата и правата на всички труженици.
Тук, както и във всички други обществени организации, се открива широко поле за хората, у които общественият инстинкт, взаимопомощта и волята да служат доброволно и безвъзмездно на обществото, са се пробудили от революцията.
Защото единственото сериозно доказателство за безкористността на революционера и обществения деец е отказът от възнаграждение за времето, което той посвещава за решаване на социалните проблеми. Всичко останало е професионализъм и кариеризъм, който не е по-чистоплътен от този на всевъзможните държавни мъже и държанки, дипломати, военни, банкери или бизнесмени и техните преторианци.
37) След установяване на връзката между характера на труда и съответния род оръжие, докато съществува разделението на труда, бойните единици на въоръжената организация ще се изграждат в зависимост от професиите и ангажираността в производството и услугите. Например, естествено би било работещите в гражданската авиация да образуват военновъздушните сили на федерацията, тези от пътническия и търговски флот – военноморските сили, тружениците от транспорта – моторизираните съединения, от машинния парк в селското стопанство – танковите части и т. н.
Между другото, и в тази област компютрите, роботите и автоматите навлизат масово.
38) Всяка бойна единица избира свой съвет (на мястото на днешния назначаван и плащан команден състав). За членовете на съвета са валидни същите принципи на изборност, отзоваемост, сменяемост, императивни мандати и постоянен контрол от общите събрания на военните съединения, които очертават рамките на дейността, правата и задълженията на членовете на съветите в бойните, стопанските или териториалните единици в анархокомунистическото общество.
39) Обучението по военно дело или криминалистика (които ще бъдат необходими дотогава, докогато нашата революция не преобрази радикално днешния свят, в който всички големи и битови въпроси се решават в последна сметка manu militari – с насилие и оръжие) ще се извършва в горните класове на средните учебни заведения и в университетите при ликвидиране на целия днешен казармен идиотизъм, дресировка, командване и унижаващо достойнството на човека подчинение. Това обучение ще бъде осъществявано от квалифицирани преподаватели по стратегия, тактика, боравене с оръжията и електронен контрол, тренировки и маневри. Те ще имат същите права и задължения, като тези на другите учители и професори в останалите учебни заведения.
40) Въпросите, свързани със снабдяването с оръжия и муниции, с обучението и откъсването от производството и услугите (с оглед участието в маневри) чак до проблемите на войната и мира, са от компетентността на общите събрания на комуните, респективно на конгресите на федерацията.
На решенията и заповедите за „свикване под знамената“, вземани в обвитите в тайна канцеларии, концепции и мнения на политическите „елити“ и генералитета и изпращането под страх от смъртно наказание на милиони труженици в братоубийствени касапници за защита на класовите интереси на „собствените“ ни потисници и експлоататори, ние противопоставяме революционната съзнателност, доброволната жертвоготовност в името на свободата и хляба на беззащитните и на интернационалното братство с всички потискани, унижавани и ограбвани парии в света.
41) От комуналните поделения на общонародната въоръжена организация, чрез дежурства и в зависимост от нуждите на кварталите и стопанските единици в дадена комуна ще се излъчва и броят на гражданите, необходими за охрана на обществения ред.
На общите събрания, съобразно конкретната криминогенна обстановка, ще се определя колко и какви специалисти-криминалисти са необходими. Правата на последните няма да надхвърлят тези на един днешен експерт-счетоводител, тоест те ще бъдат специалисти в своята работа, като всички останали, занимаващи се с разследване и откриване на причините и конкретните нарушения на нормите на съжителство и общуване в едно общество, създадено от въоръжения народ в процеса на революцията.
42) По същия начин, на общите събрания ще бъдат предадени и функциите по определяне на мерките срещу нарушителите на тези норми. Защото, заедно с държавата, ние ще ликвидираме законите и техните блюстители в лицето на днешната полиция, следствие, прокуратура и съд. На мястото на сегашните многостепенни съдилища с техните класови, корумпирани и платени бюрократи в разноцветни тоги, които защитават интересите на властващите гангстери и експлоататори, социалната революция ще създаде една-единствена инстанция – трибуналите в трудовите колективи, кварталите и комуните, в които, в зависимост от мащаба на ощетяване на личността или колектива, въоръженият народ ще решава мерките спрямо извършилите нарушения, съобразно своето чувство за справедливост.
Като осъзнаваме, че нарушенията на закона (както и самият закон, който определя санкциите) са резултат от патологията на класовото общество и са своеобразна реакция на индивида срещу организираната престъпност на властващите паразити, ние анархокомунистите сме категорично против смъртното наказание и затворите. Разбира се, ние не изпадаме в утопизъм и затова не изключваме в първите следреволюционни десетилетия рецидиви в психиката, които могат да доведат до убийства, нарушения на права и интереси или кражби. Но ако убиецът е психопат, той трябва да бъде лекуван, ако такова е мнението на медиците. Що се отнася до кражбите, ние не сме толкова големи почитатели на „принципа на свещената собственост“ и затова не намираме нито за хуманно, нито за целесъобразно унищожението на човека от палача или тъмничаря заради посегателствата на дребните крадци срещу обществените блага. Може би другарският съвет, общественото порицание и контрол ще се окажат много по-ефикасни от днешната наказателна система, която не може или не желае да се справи с растящата престъпност. В по-тежките случаи на престъпления срещу личността или колектива, свободните хора от утрешното свободно общество могат да отделят един сектор от страната или света, където да изпращат извършилите ги, като оставят нарушителите на правата и нормите на общуване да организират живота и прехраната си по свой образ и подобие.
Разбира се, трудностите в революционния период и особено съпротивата на съборените господари или акциите на евентуалните бъдещи кандидати за власт и богатства могат до доведат в една гражданска война до суровост и безпощадност при раздаването на справедливост и възмездие от страна на въстаналия народ, но още от сега заявяваме, че главният виновник за евентуалните кръвопролития ще си остане свалената от власт и експроприирана експлоататорска класа на бившите банкери, капиталисти, мафиоти, висши бюрократи и сановници, стремящи се да възстановят своята разбита политическа и полицейска организация – държавата – и да си възвърнат „изгубения рай“.
IХ. РЕЛИГИИТЕ, ХРАМОВЕТЕ, ДУХОВЕНСТВОТО И ИМОТИТЕ МУ
43) В миналото религията беше третият стълб на класовите общества, наред със собствеността и държавата. Днес тя няма силата дори на „четвъртата власт“ (на медиите с техните „попове“), но това не променя нашето отношение към всички религии, на първо място към подпомаганото от българската държава източно православие и неговия клир.
Ние сме атеисти, но преди всичко сме привърженици на свободата за всички, затова няма да възпрепятстваме верующите в техните проповеди и молитви. Ние обаче сме врагове на властта, на йерархията, на собствеността, на неравенството, привилегиите и паразитизма, затова в Социалната революция ще експроприираме всички средства за господство, експлоатация и влияние, с които разполага духовенството, било на доминиращата и финансирана от държавата религия, било на неофициалните вероизповедания и ще оставим техните попове, ходжи, кюрета, пастори и равини да „представляват“ бога и „осъществяват посредничеството между него и паството“, като се препитават с подаянията на своите богомолци или с общественополезен труд. В замяна на това, колкото и идиотски, ретроградни и реакционни да ни изглеждат техните суеверия и ритуали, ще осигурим равен достъп на религиозните хора до залите за провеждане на техните молитви и на събиранията им, както и до средствата за масова информация, каквито права ще притежават всички други членове и групи в обществото.
44) Българската православна църква (БПЦ) с нейния „Свети синод“ – или както я наричаше нашият Ботев „тази византийска воня непорината“ – винаги е била слугиня на държавата. Нейният клир – владиците, воглаве с патриката, е сборище от доносници на бившия диктаторски режим на болшевишката номенклатура и съюзник на днешните му приемници. Освен като уши на властта сред своите миряни, йерарсите и подчинените им бяха и продължават да бъдат употребявани за вътрешна и външна консумация. За допълнително оглупяване, укротяване и оскотяване на овчедушните енориаши. В недалечното минало, използвани като вътрешна и задгранична агентура на спецслужбите, днес те „свещенодействат“ на всяко „национално“ или локално мероприятие – от благословията на „народното събрание“ и молебените до маслосвета в някой холдинг или бакалница. Те участват в различни рекламни и циркови ревюта, за да свидетелстват пред света за свободолюбието и толерантността на новата власт, като в замяна получават бюджетни средства за строителство на църкви и се домогват до часовете по „Закон божи“, за да бъркат „законно“ в детските души.
(следва)

Остави коментар

  • Поредната прекрасна статия,на която следващия брой ще има продължение.Предлагам да се направикнижка по тази поредица от статиии…..;-)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *