ДРУГ ВЪЗГЛЕД ЗА АНАРХОКОМУНИЗМА, ПРЕДСТАВЕН КАТО ПРОЕКТОПРОГРАМА НА СОЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ

печат
(Продължава от предходния брой)

Същите принципи на самоуправление ще ръководят дейността на всички други производствени или териториални единици във Федерацията на комуните – от предприятията и кварталите до областните или националните производствени и професионални обединения на комуни.
Общите решения или планове ще се съгласуват на конференциите или националните конгреси от делегатите на общите събрания на отделните производствени и териториални единици, изпратени там с императивни мандати, отразяващи волята на мнозинството в общите събрания от цялата страна.
3) Единствена гаранция за нормалното и безпрепятствено функциониране на такава обществена организация, която позволява свободната изява на волята и становището на всеки труженик при решаването на обществените проблеми, е въоръжаването на всички хора на труда и тяхното самоорганизиране в общонародна милиция – неплатена и неподчинена никому, освен на собствената си свободна воля.
4) Всякакви права и свободи, независимо от тяхното формално конституционно прокламиране, са измама при съхранение на монопола на собствеността на едно привилегировано и овластено малцинство върху средствата, с които се реализират тези права и свободи. Затова ние искаме предоставянето на всички средства за разпространение на мисълта и словото (като телевизия, радио, печатници, зали за събрания и т. н.) в ръцете на организираните в комуни въоръжени труженици; пропорционално разпределение на печатните органи и времето в програмите на радиото и телевизията между свободно създадените съюзи и обединения на основа на различни платформи, програми и планове за обществено развитие; безцензурното и неконтролирано устно, печатно и пр. разпространение на техните идеи и позиции.
Ние поддържаме и различните лични или групови инициативи, целящи създаване на всевъзможни средства за информация и свободно разпространение на идеи, мнения и коментари, както това става днес чрез интернет.
Заедно с премахването на държавата, банките, търговията и т. н., ще бъдат премахнати и техните тайни.
5) Нарушението на правата и свободите за малцинството и отнемането на възможността му да се превърне в мнозинство е сигурен признак за липсата на свобода и основание за защитата ѝ, простираща се до въоръжено въстание! Подобно основание са и мерките срещу социално-икономическото равенство за отделни групи в обществото поради образователни, национални, расови, идейни и други причини.
Ние отхвърляме всякакви решения и действия, които водят до възстановяване на държавните институции или капиталистическата експлоатация и ще се борим срещу тях включително и с оръжие, дори ако подобни решения съберат, някога и някъде, едно мнозинство зад себе си. Нашата воля да изкореним властта, експлоатацията и привилегиите е непреклонна и неподлежаща на дискусии и нашата война срещу практикуващите ги и притежателите им – непримирима!
II. Производство и разпределение на обществения доход
6) Ние сме врагове на всяко присвояване и монополизиране на средствата за производство и живот от държавата или от каквито и да било частни лица и групи, защото това е кражба и основа на експлоатацията и социалното неравенство. Затова ние сме за експроприация на държавната или частна собственост върху индустрията, земеделието, услугите, снабдяването и разпределението, както и върху информацията, науката и културата и предоставянето ѝ за разпореждане с нея на обществото.
Какво значи обществена (комунистическа) собственост? Това означава, че тя принадлежи на българската Федерация на комуните. Срещу правото на всеки член на обществото да се ползва наравно с другите от еднакви части от обществената продукция и услуги в най-широкия смисъл, стои неговото задължение да участва в трудовите процеси според възможностите и подготовката си. Няма права без задължения, но ние отхвърляме всякакви задължения без равни права.
7) След експроприацията на държавната и на капиталистическата собственост, организирането на производството и услугите, както и на научната дейност ще бъде поето от производствените и професионалните съюзи на тружениците в различните сектори на икономиката – индустрия, земеделие, услуги или наука. Изпълнението на плановете от отделните производствени единици и служби, както и разпределението на трудовите задачи и на произведените блага за лични и обществени нужди ще се решава и осъществява под контрола на организирания в комуни народ.
8) Самото планиране на общественото производство и услуги, което цели задоволяването на всякакви нужди на всички хора, е въпрос на наука и квалификация, затова изработването на разносрочните планове трябва да бъде дело на специалисти от икономическите и статистически институти. Но с тези планове се решават проблеми, произтичащи от нуждите на обществото и на неговите отделни членове (като ниво на удовлетворяване на потребителските нужди, темпове на развитие за задоволяването им, приоритети, зависещи от нуждите и възможностите в момента, солидарност с по-изостаналите сектори, райони, страни и т. н.)
Затова, одобряването или отхвърлянето на даден вариант на плана и произтичащото от него преразпределение на трудовите ресурси между различните сектори на производството, услугите и науката в отделните области на страната и ангажирането на всички работоспособни членове на обществото в разнообразните трудови дейности, тоест, в крайна сметка – определянето на обема на общественонеобходимия труд и на сферите на неговото приложение с произтичащите от приетите решения скорости на развитие и степен на удовлетворяване на ежедневните нужди, трябва да бъдат приемани от мнозинството членове на обществото. Тази си функция те ще реализират в хода на дискусиите и вземането на решения от общите събрания на комуните. Сумирането и координирането на тези решения и определянето на това кой план следва да бъде приведен в изпълнение от цялата страна или отделни региони ще става на националните конгреси и конференции на Федерацията или отделните нейни съюзи, чиито делегати са снабдени от изпратилите ги комуни с императивни мандати, отразяващи волята на мнозинството. Текущите промени и актуализиране на перспективните планове, в зависимост от настъпилите през този период промени в редовно и открито информираното обществено мнение на тружениците, ще се извършват винаги в същия порядък с помощта на същия механизъм отдолу-нагоре.
За свикването на национален конгрес за преразглеждане на даден перспективен план и внасяне на евентуални изменения са достатъчни постъпилите искания и основания на 1/3 от общите събрания на членуващите във Федерацията комуни.
9) В производствените единици, в научните звена и в общественополезните служби на такава комунистическа икономика ще бъдат включени всички работоспособни членове на обществото. В тях, в зависимост от професионалната им подготовка, ще бъде изпратена цялата днешна армия от властници, пазванти, капиталисти, слуги и паразити. Включването на даден индивид или група в трудовия процес на стопанските единици е от компетенцията на службите по разпределение на трудовите ресурси към комуната и предприятията, които разполагат с цялата необходима за целта информация и са длъжни да я предоставят на новопостъпващите труженици, а изключването им от тях е въпрос, който се решава от съответния трудов колектив.
10) Контролът над изпълнението на поетите трудови задължения от отделните индивиди се изпълнява от колективите, в които те работят, а контролът над производствените единици и техните колективи върху територията на комуната и равномерното и справедливо разпределяне на натовареността им е прерогатив на съответния отдел по организация на труда към комуналния съвет, който се попълва от всички желаещи да участват в извънработно време във функциите на обществения контрол. По подобен начин, въз основа на аналогични принципи, се организира общественият контрол в рамките на цял клон от стопанството или върху всички групи производства, услуги и научна дейност за цялата страна.
11) Текущото организиране на трудовите процеси във всяка отделна единица се предоставя на нейния производствен съвет, чийто членове са изборни и сменяеми от колектива ѝ по всяко време.
С оглед ефикасността в организиране на общата работа, нейното разпределение и регулиране на отношенията между отделните звена в технологичния процес, следва да се избират в производствения съвет специалисти и техници с по-голям опит. Противомярка срещу евентуални началнически рецидиви е постоянната възможност на общото събрание или това на даден цех, отдел, звено и т. н. да ги отзове и смени. От компетентността и волята на общото събрание на колектива са и въпросите за конкретното разпределяне и приложение на онази част от обществените фондове на единицата, която се предоставя за подобряване условията, в които протича трудовият процес, за удовлетворяване на битовите и културни нужди на работното место, разпределянето на работните помещения, организирането на столове, библиотеки, забавления, почивки, ваканции и т. н.
Само с въвличането на всички в обсъждането и решаването на общите проблеми може да се разгърне свободната инициатива и разностранното творчество на тружениците, учейки се от собствения си опит и нужди на самоорганизиране и самоуправление. Днешната апатия и бягство от всякакви обществени участия, задължения и решения е резултат от упражняването на властта, която смазва инициативата на подчинените, лишава ги от всякакво значително участие в решаването на собствените им въпроси и им отрежда ролята на впрегатен добитък. Затова, на днешното командване и началническо надзирателство ние противопоставяме неограничената свобода в разискванията, с равни права при вземане на решения и практикуването на взаимопомощта и взаимния контрол. Собствените интереси и съзнателност на трудовите хора са гаранция за ефикасното и справедливо решаване на текущите проблеми и за изпълнение на задълженията от всеки член на обществото в рамките на колектива, в който той живее и работи.
12) Аналогичните въпроси по организация на производствените процеси в рамките на отделни клонове или на цялата икономика на страната, са дело на съответните национални конференции и конгреси на производствените съюзи) федерации/конфедерации.
(следва)
Г. Константинов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *