Друг възглед за анархокомунизма

печат
(продължава от брой 2, 2011 год.)

ПРЕДСТАВЕН КАТО ПРОЕКТОПРОГРАМА НА СОЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ
13) В сферата на разпределение на частта от обществения продукт (производство) услуги за удовлетворяване на личните нужди на членовете на анархокомунистическото общество в неговия начален стадий, ние сме за равенство на трудовите възнаграждения във всички звена и на всички нива в националната икономика и обществените служби.
С нарастване на общественото производство на материални блага и услуги, вследствие автоматизацията и роботизацията, въпросите за възнаграждението на труда, както и на неговата задължителност, ще бъдат снети от дневния ред, защото анархокомунизмът предполага, като своя крайна цел свободния, доброволен и „безплатен“ труд срещу всестранно удовлетворяване на нуждите на всеки човек. Неговите труженици ще работят колкото искат и каквото искат, без да тегнат върху тях каквито и да било изисквания и задължения.
14) В областта на селското стопанство ние също сме за форсиране на използването на науката и техниката за индустриализацията и в перспектива за автоматизацията му, които единствени могат да доведат до уеднаквяване на условията на труда с тези в индустрията. Само комуните в селските райони са в състояние да приведат в изпълнение една широка програма от мерки в тази посока, превръщайки днешните частнокапиталистически ферми, стопанисвани по примитивен начин, или пустеещите земи в доброволни кооперативни обединения на свободни и равноправни труженици.
15) Растящата дисхармония и диференциация между големите градове и селищата в изостаналите райони може да бъде преодоляна само чрез систематичното, процентно по-голямо отделяне на средства от частта на обществения продукт, предназначена за общото стопанско, градоустройствено, културно и пр. развитие на страната, както и до постепенната трансформация на днешните мегаполиси с техните небостъргачи в населени пунктове с човешки и човечни размери. Затова, при разпределянето на тези фондове ние ще се придържаме на конгресите на Федерацията към линия, целяща ликвидиране и на този тип неравенство, резултат от централизма и егоистичната класова политика на свалените господари.
16) След утвърждаване на съответните производствени планове и тези за общото развитие на страната от комуналните събрания и от федеративните конференции и конгреси, снабдяването на отделните стопански единици, служби и институти с необходимите за изпълнението им средства е функция на отделите по снабдяване към производствените и професионални съюзи и техните областни и национални обединения, с контрол от страна на работните колективи и пълнолетните жители на комуните. Разпределението и снабдяването на последните и на техните семейства с продукти за потребление е дело на съюза на продоволствените кооперации, обхващащ цялата страна.
Анархокомунистическата революция ще превърне цялата днешна мрежа от търговски, спекулантски и мошенически организации в единен кооперативен съюз по продоволствието. Контролът над дейността на неговите поделения (складове, магазини, снабдителни звена, транспорт и т. н.) ще бъде задача на продоволствените отдели към комуналните съвети. Последните привличат за тази обществена работа всички потребители, желаещи да участват в нея, като ги подготвят и подпомагат в тази обществена дейност.
17) Доколкото и докогато се съхранява задължителното участие в трудовите процеси, банките ще бъдат превърнати в отчетно-статистически институти, предоставящи данни за информиране, планиране и контрол над изпълнението на производствените планове в различните сектори на икономиката, както и за балансиране на доходите и разходите при производството и потреблението.
Само пълната прозрачност и осведоменост на тружениците може да парира всякакви апетити и опити за реставриране на неравенството и привилегиите под каквато и да е форма. Затова ние сме за създаване на напълно достъпна за всеки гражданин статистика и отчетност без никакви скрити и секретни сфери в никоя област от живота на обществото. Предоставянето чрез счетоводно-статистическите отдели към комуналните съвети на всякакви данни и отчети при поискване от страна на всеки гражданин, група, колектив или от общото събрание, ще създаде интерес към участието в обществените дела, придружено от пълната възможност за осъществяване на контрол от всяка обществена група върху дейността и функциите на всеки сектор в стопанската и другите сфери на обществото.
В стремежа си към унищожение на стоковото стопанство, пазара и парите, които мистифицират отношенията между труд и потребление и създават възможност за експлоатация, натрупване и спекулации, ние ще се ориентираме към въвеждане на семейни и индивидуални електронни билети или карти за правото да се получават продукти и услуги срещу лично положения труд. Същевременно, ние ще се насочим към безпарични отношения между отделните производствени единици, базиращи се на приетия потребителско-производствен снабдителен план, чието изпълнение се контролира от производствените и транспортно-снабдителни съюзи, съвместно с потребителско-продоволствените отдели на комуналните съвети.
(следва)
Г. Константинов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *